TRONG KHOẢNG THỜI GIAN T/4 QUÃNG ĐƯỜNG LỚN NHẤT

Bước 1: Xác xác định trí hoặc thời gian t1, t2 đến trước trên tuyến đường tròn. Tra cứu Δt, Δt = t2 – t1.

Bước 2: bóc Δt = n.T + t* ⇔ Δφ = n.vong + φ*

Bước 3: kiếm tìm quãng đường. S = n.4.A + S*.

Căn cứ vào vị trí với chiều hoạt động của đồ dùng tại t1 và t2 nhằm tìm ra S3

*

b) một số loại 2: bài bác toán xác định Smax – Smin đồ vật đi được trong khoảng thời gian Δt (Δt

*

Nhận xét:

+ Quãng đường max đối xứng qua VTCB

+ Quãng con đường min thì đối xứng qua biên

BẢNG TÍNH cấp tốc CÁC GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI – CỰC TIỂU CỦA QUÃNG ĐƯỜNG

ΔtT/6T/4T/3T/22T/33T/45T/6T
SmaxAA√2A√32A2A + A2A + A√22A + A√34A
Smin2A – A√32A – A√2A2A4A – A√34A – A√23A4A

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm. Tính quãng con đường vật đi được sau 1 s kể từ thời điểm ban đầu.

A. 24 cm B. 60 cm C. 48 centimet D. 64 cm

Hướng dẫn:

Ta có: T = 2π/ ω = 0,5s ⇒ Δt/T = 1/0,5 = 2

⇒ Δt = 2T

⇒ S = 2. 4A = 48cm

Ví dụ 2: Một vật dao động điều hòa cùng với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm. Tính quãng mặt đường vật đi được sau 2,125 s kể từ thời điểm ban đầu?

A. 104 centimet B. 104,78cm C. 104,2cm D. 100 cm

*

Hướng dẫn:

Ta có: T = 2π/ω = 0,5s ⇒ Δt/T = 2,125/0,5 = 4,25

⇒ Δt = 4T + T/4

⇔ Δφ = 4.vong + 90ο

⇒ S = 4. 4A + s*

Tính s*:

Xác định điểm khởi thủy và chiều gửi động

t = 0 ⇒ x = A/2 với vật đi theo chiều (-) vì chưng φ > 0

Dùng mặt đường tròn để biểu diễn đoạn đường đi của vật dụng hết thời gian T/4 ⇔ 30ο + 60ο

s* = A/2 + A√3/2 = 3 + 3√2 = 8,2 cm

⇒ 16.6 + 8,2 = 104,2 cm

Ví dụ 3: Vật giao động điều hòa cùng với phương trình x = 5cos(4πt + π/6) cm. Kiếm tìm quãng đường lớn số 1 vật đi được trong khoảng thời gian

A. 5 centimet B. 5 cm C. 5 cm D. 10 cm

Hướng dẫn:

Sử dụng bí quyết tính Smax

*

Mục Lục


B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Quãng đường lớn số 1 mà thiết bị đi được trong 0,2 s là 6√3 cm. Tính vận tốc của đồ vật khi nó giải pháp vị trí cân bằng 3 cm

A. 53,5 cm/sB. 54,9 cm/s

C. 54,4 cm/s D. 53,1 cm/s

Hiển thị lời giải

*

Đáp án C.

Câu 2. Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ 10 cm, cùng với tần số góc 2π rad/s. Thời hạn dài nhất để vật đi được quãng đường 10,92 cm là:

A. 0,25 (s)B. 0,3 (s)

C. 0,35 (s) D. 0,45 (s)

Hiển thị lời giải

Thời gian cực đại ứng với công thức quãng đường cực tiểu:

*

Đáp án C

Câu 3. Một vật dao động điều hoà với chu kỳ luân hồi T với biên độ A. Quãng mặt đường vật đi được về tối đa vào khoảng thời hạn 5T/3 là:

A. 5A B. 7A C. 3A D. 6,5A

Hiển thị lời giải

Nhận diện đó là trường hợp đơn giản nên hoàn toàn có thể giải nhanh:

*

Đáp án B

Câu 4. Một hóa học điểm giao động điều hoà theo phương trình x = 5cos4πt (với t đo bởi giây). Vào khoảng thời gian 7/6 (s), quãng đường nhỏ dại nhất mà lại vật rất có thể đi được là:

A. 42,5 cmB. 48,66 cm

C. 45 centimet D. 30√3 cm

Hiển thị lời giải

*

Đáp án C

Câu 5. Một vật nhỏ tuổi dao động ổn định với biên độ 4 cm. Vào 3,2 s quãng con đường dài nhất cơ mà vật đi được là 18 cm. Hỏi vào 2,3 s thì quãng đường ngắn nhất vật dụng đi được là bao nhiêu?

A. 17,8 (cm)B. 14,2 (cm)

C. 17,5 (cm) D. 10,8 (cm)

Hiển thị lời giải

*

Đáp án D

Câu 6. Một chất điểm xấp xỉ điều hoà với biên độ 6 cm. Trong khoảng thời hạn 1 (s), quãng đường nhỏ dại nhất mà vật hoàn toàn có thể đi được là 18 cm. Tính vận tốc của vật ở thời điểm hoàn thành quãng đường

A. 42,5 cm/sB. 48,66 cm/s

C. 27,2 cm/s D. 31,4 cm/s

Hiển thị lời giải

*

Câu 7. Một vật dao động điều hòa cùng với biên độ A và chu kì T. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường tất cả độ nhiều năm 7A là:

A. 13T/6 B. 13T/3 C. 11T/6 D. T/4

Hiển thị lời giải

*

Đáp án C

Câu 8. (ĐH‒2014) Một vật dao động điều hòa cùng với phương trình x = 5cosωt (cm). Quãng con đường vật đi được trong một chu kì là

A. 10 cm B. 5 centimet C. 15 cm D. đôi mươi cm

Hiển thị lời giải

Quãng lối đi được trong 1 chu kì : S = 4A = trăng tròn cm. Đáp án B

Câu 9. Một con lắc lò xo xấp xỉ điều hoà với biên độ 4 cm. Thiết bị có cân nặng 250 g cùng độ cứng lốc xoáy là 100 N/m. Rước gốc thời gian lúc vật trải qua vị trí thăng bằng theo chiều dương quy ước. Quãng con đường vật đi được sau π/20 s đầu tiên và vận tốc của vật khi ấy là:

A. 8 cm; –80 cm/s

B. 4 cm; 80 cm/s

C. 8 cm; 80 cm/s

D. 4 cm; –80 cm/s

Hiển thị lời giải

Chu kì:

*

Lúc t = 0, vật đi qua vị trí cân đối theo chiều dương sau π/20 (s) = T/2 trước tiên vật qua vị trí cân đối theo chiều âm với vận tốc là v = -ωA = -80 (cm/s) và quãng đường vật đã từng đi được là S = 2.A = 8 cm

Đáp án A.

*
*

Vì sau thời hạn 2/3 s vật quay trở lại vị trí lúc đầu và đi được quãng mặt đường 8 centimet nên:

*

Trong giây sản phẩm 2013 (1 = T/2) quãng lối đi được là S = 2A = 16 cm.

Đáp án A.

*

thời gian bao lâu thì vật đi được quãng con đường 90 cm kể từ thời điểm thuở đầu t = 0?

A. 7,5 s B. 8,5 s C. 13,5 s D. 8,25 s

Hiển thị lời giải

*

Đáp án B.

Câu 12. Một vật xê dịch điều hoà, cứ sau 1/8 s thì cồn năng lại bằng thế năng. Quãng đường vật đi được trong 0,5 s là 16 cm. Vận tốc cực to của giao động là

A. 8π cm/sB. 32 cm/s

C. 32π cm/s D. 16π cm/s

Hiển thị lời giải

Khoảng thời gian hai lần liên tiếp:

*

Câu 13. Một hóa học điểm xấp xỉ điều hòa với biên độ A với tần số f. Thời hạn dài nhất để vật đi quãng mặt đường 2011A là

A. 3017/(6f)B. 4021/(8f)

C. 2001/(4f) D. 1508/(3f)

Hiển thị lời giải

*

Đáp án A

Câu 14. Một vật xê dịch điều hoà tất cả phương trình dao động:

*

(x đo bằng cm, t đo bởi s). Trong khoảng thời hạn từ t = 0 đến t = 0,875 s, quãng con đường vật đi được với số lần trải qua điểm bao gồm li độ x = 3,5 cm lần lượt là

A. 36,8 centimet và 4 lần

B. 32,5 centimet và 3 lần

C. 32,5 centimet và 4 lần

D. 36,8 cm và 3 lần

Hiển thị lời giải

*

Câu 15. Một chất điểm giao động điều hoà dọc theo trục Ox cùng với phương trình:

*

(t đo bởi giây). Quãng mặt đường vật đi được từ thời điểm t1 = 2,375 (s) đến thời khắc t2 = 4,75 (S) là:

A. 149 centimet B. 127 cm C. 117 centimet D. 169 cm

Hiển thị lời giải

*

(Bài này bấm laptop chờ khoảng 3 phút đang thấy kết quả)

Đáp án A

Cách tính quãng đường béo nhất, nhỏ dại nhất

Bài toán tính quãng mặt đường max, min trong dao động điều hòa

A: CƠ SỞ LÍ THUYẾt

Vật có vận tốc lớn nhất lúc qua VTCB, nhỏ dại nhất khi qua địa chỉ biên phải trong cùng một khoảng thời gian quãng lối đi được càng phệ khi đồ gia dụng ở càng gần VTCB với càng nhỏ dại khi càng gần vị trí biên.

Sử dụng mối liên hệ giữa xấp xỉ điều hoà và vận động tròn đều

Góc quét Dj= wDt.

Quãng mặt đường lớn nhất khi vật đi từ M1đến M2đối xứng qua trục sin (hình 2)

*

Quãng đườngnhỏ nhất khi vật đi trường đoản cú M1 đến M2 đối xứng qua trục cos (hình 1)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Quãng đường béo nhất nhỏ dại nhất xấp xỉ điều hòa

Câu 1.

Một vật xê dịch điều hoà dọc theo trục Ox, xung quanh vị trí cân đối O cùng với biên độ A và chu kỳ luân hồi T. Trong vòng thời gian

*

Câu 2.

Một vật xê dịch điều hoà dọc từ trục Ox, xung quanh vị trí cân đối O cùng với biên độ A và chu kỳ T. Trong vòng thời gian

*

Câu 3.

Một vật xấp xỉ điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí thăng bằng O cùng với biên độ 4 centimet và chu kỳ T. Trong vòng thời gian

*

Câu 4.

Một vật giao động điều hoà dọc theo trục Ox, xung quanh vị trí thăng bằng O cùng với biên độ A và chu kỳ luân hồi T. Trong tầm thời gian

*

Câu 5.

Một vật giao động điều hoà dọc từ trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O cùng với biên độ 10 centimet và chu kỳ luân hồi T. Trong khoảng thời

*

Câu 6.

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, xung quanh vị trí cân đối O với biên độ 8 centimet và chu kỳ luân hồi T. Trong tầm thời gian

*

Câu 7.

Một vật giao động điều hòa bên trên một quỹ đạo là 1 đoạn thẳng lâu năm 12 cm, với chu kì 2 s. Quãng con đường dài nhất vật dụng đi được trong thời hạn 0,5 s là

.9,48 cm.8,49 cm.16,97 cm.6 cm.

Hướng dẫn

*
*
*
*
*

Câu 12.

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, xung quanh vị trí cân đối O cùng với biên độ A và chu kỳ T. Trong tầm thời gian

*
*

Câu 14.

Một hóa học điểm xê dịch điều hòa với chu kỳ T. Trong quy trình dao động, tỉ số giữa vận tốc trung bình nhỏ nhất và tốc độ

*

Câu 15.

Cho vật dao động điều hòa biên độ A, chu kì T. Quãng đường lớn số 1 mà đồ dùng đi được trong khoảng thời gian 5T/4 là

.2,5 A.5A

*
*

Câu 17.

Một vật xê dịch điều hòa với chu kỳ luân hồi 7 s, biên độ 7 cm. Trong khoảng thời hạn 2017 s, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là

.40,35m..80,7 m.80,6 m..40,30 cm.

Hướng dẫn

*
*

Câu 19.

Một vật giao động điều hòa với chu kỳ 1s, biên độ 10 cm. Quãng mặt đường vật hoàn toàn có thể đi được vào khoảng thời hạn 0,25s là

.4cm..5 cm.10 cm.15 cm

Hướng dẫn

*

Câu 20.

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ luân hồi 2 s, biên độ 8 cm. Quãng đường vật hoàn toàn có thể đi được vào khoảng thời gian 1,8 s là

.27 cm.30 cm.33 cm.24 cm

Hướng dẫn

*
*

Câu 22.

Một con lắc dao động điều hòa theo phương ngang cùng với biên độ A, chu kì 3 s. Trong quy trình dao động, vận tốc trung bình lớn nhất của đồ trong thời gian 0,5 s bởi 16 cm/s. Quý giá của A bằng

.2 cm.4 cm.16 cm.8 cm

Hướng dẫn

*

Câu 23.

Một con lắc xấp xỉ điều hòa theo phương ngang với biên độ 6 cm, chu kì 2 s. Trong quy trình dao động, vận tốc trung bình bé dại nhất của đồ gia dụng trong thời hạn 3,6 s thường xuyên bằng

.10,121 cm/s..11,374 cm/s..10,536 cm/s..10,972 cm/s.

Hướng dẫn

*

Câu 24.

Một nhỏ lắc xê dịch điều hòa theo phương ngang cùng với biên độ A, chu kì 1,2 s. Trong quá trình dao động, vận tốc trung bình lớn số 1 của đồ dùng trong thời hạn 3,2 s liên tục bằng 23,375 cm/s. Quý hiếm A là

.6,8 cm/s..4,3 cm.3,2 cm..8,6 cm.

Hướng dẫn

*

Câu 25.

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos2πt, t đo bằng s. Biết hiệu quãng đường lớn số 1 và nhỏ dại nhất mà chất điểm đi được thuộc trong một khoảng thời hạn Δt đạt cực đại. Khoảng thời hạn Δt rất có thể bằng

.1/6 (s)..1/2 (s)..1/4 (s)..1/12 (s).

Hướng dẫn

*

Câu 26.

Một vật xấp xỉ điều hòa trên trục Ox có chu kỳ luân hồi T = 0,6 s. Sau 0,1 s tính từ lúc thời điểm ban sơ quãng con đường vật đi được là 5 centimet và vẫn đi theo chiều dương trục Ox. Trong quá trình vật dao động, quãng đường bé dại nhất vật đi được trong khoảng thời hạn 1,7 s là 55 cm. Phương trình giao động của đồ gia dụng là

*
*
*

Câu 28.

Một vật xê dịch điều hoà cùng với biên độ A, tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường bao gồm độ lâu năm A là:

*

Câu 29.

Một vật giao động điều hòa với biên độ A cùng tần số T. Khoảng thời gian lớn nhất nhằm vật đi được quãng đường có độ dài A là

*

Câu 30.

Một vật xấp xỉ điều hoà cùng với biên độ A, chu kì T. Thời gian quan trọng để đồ gia dụng đi hết quãng mặt đường A nằm trong tầm từ ∆tmin đến ∆tmax. Hiệu số ∆tmax – ∆tmin bằng

*

Câu 31.

Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ A và tần số f. Khoảng thời hạn ngắn nhất nhằm vật đi được quãng đường có độ dài

*

Câu 32.

Một vật xê dịch điều hòa cùng với biên độ bởi 4 cm, chu kì 2 s. Khoảng thời gian bé dại nhất vật buộc phải để đi được quãng mặt đường 4√3 cm là

*

Câu 33.

Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ bởi 4 cm. Khoảng thời gian lớn duy nhất vật yêu cầu để đi được quãng con đường 7 cm là 2 s. Chu kì xấp xỉ của đồ là

.4,35 s.3,54 s.0,92 s.2,54 s

Hướng dẫn

*

Câu 34.

Một vật xê dịch điều hòa cùng với biên độ bằng 6 centimet và chu kì 6 s. Khoảng thời gian nhỏ dại nhất vật nên để đi được quãng con đường 66 cm là

.12,34 s.13,78 s.16 s.17,64 s

Hướng dẫn

*

Câu 35.

Một vật tiến hành dao động cân bằng với biên độ 4 cm. Trong khoảng thời gian ∆t quãng con đường dài nhất nhưng vật đi được là 20 cm. Quãng đường ngắn nhất thứ đi được vào khoảng thời gian trên bằng

.17,07 cm.13,07 cm.15,87 cm.12,46 cm

Hướng dẫn

*

Câu 36.

Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 9 cm và chu kì 6 s. Khoảng thời gian lớn duy nhất vật buộc phải để đi được quãng đường 96 cm là

.15,34 s.16,61 s.18.56 s.17,64 s

Hướng dẫn

*

Câu 37.

Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ bằng 4 cm. Khoảng tầm thời gian nhỏ tuổi nhất vật cần để đi được quãng con đường 12 centimet là 0,8 s. Số xấp xỉ toàn phần mà lại vật tiến hành trong khoảng thời hạn mỗi phút là

.45.43.34.50

Hướng dẫn

*

Câu 38.

Một vật triển khai dao động ổn định với biên độ 4 cm. Tốc độ trung bình lớn nhất mà vật chuyển động trên quãng mặt đường 4√3cm là 0,3√3

m/s. Chu kì xê dịch của đồ gia dụng là

.0,1 s.0,4 s.0,3 s.0,2 s

Hướng dẫn

Quãng đường đề xuất đi ko đổi, để tốc độ trung bình lớn nhất thì thời gian dao cồn phải nhỏ tuổi nhất, vị đó:

*

Câu 39.

Một vật xê dịch điều hoà với chu kỳ T cùng biên độ A, tốc độ trung bình bé nhất của đồ khi tiến hành được quãng mặt đường 5A là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *