Thư mục gốc là gì

Tập tin (File) là tập hợp các thông tin có liên quan với nhau được lưu trữ trên bộ lưu trữ ngoài. Rõ ràng tập tin là những chương trình, tài liệu được lưu trữ trên đĩa. Để khác nhau giữa các tập tin với nhau, từng tập tin gồm một tên.Bạn đã xem: Thư mục nơi bắt đầu là gì

b) Quy tắc viết tên tập tin: tên tập tin bao gồm dạng như sau .

= Tên file phần mở rộng

- trong số ấy phần tên bao gồm của tập tin (file name) là bắt đề xuất có.

- Phần mở rộng (extension) dùng để làm định loại tập tin có thể gồm hoặc không.

- Phần không ngừng mở rộng của tập tin được chia cách với phần tên bởi dấu chấm (.)

Ví dụ : Quyet toan 1.xls (file EXCEL), Tong-ket-qui1-2004.doc, Turbo.exe

Chú ý :

- những ký từ không được dùng để khắc tên tập tin / * ? ;

- những tập tin bao gồm phần mở rộng là EXE, COM, BAT thường là những tập tin chương trình.

- những tập tin gồm phần không ngừng mở rộng là DOC, TXT, HTM thường là các tập tin văn bản.

- các tập tin tất cả phần mở rộng là PAS, PRG, C là những tập tin lịch trình nguồn của ngôn ngữ PASCAL, FOXPRO, C.

Trong phần tên thiết yếu hay phần không ngừng mở rộng của tập tin có thể dùng ký kết tự * hoặc ? nhằm chỉ một chúng ta tập tin thay do một tập tin.- ký kết tự * đại diện thay mặt cho một đội nhóm ký trường đoản cú tùy ý kể từ vị trí của *.- cam kết tự ? đại diện thay mặt cho một cam kết tự tùy ý tại địa điểm của ?.Ví dụ : *.PASnhóm tập tin có phần mở rộng là PAS, còn phần tên chính là tùy ý. DATA?.DOC là tên của những tập tin có ký tự thiết bị 5 tùy ý, đó là nhóm tập tin có tên như : DATA1.DOC, DATA2.DOC, DATAT,...

Tên dành riêng riêng Thiết bị
CONBàn phím, screen (Console)
LPT1 (PRN) Parallel Port 1 (Máy in song song 1)
LPT2, LPT3 Parallel Port 2,3 (Máy in song song 2, 3)
COM1 (AUX) Serial Port 1 (Port thông suốt 1)
COM2 Serial Port 2 (Port thông suốt 2)
CLOCKSĐồng hồ của máy
NULThiết bị mang (Dummy Device)
2. Thư mục (Folder/Directory)


*

- Thư mục là 1 trong những phân vùng hình thức trên đĩa để việc lưu trữ các tập tin gồm hệ thống. Tín đồ sử dụng hoàn toàn có thể phân một đĩa ra thành nhiều vùng riêng biệt biệt, trong mỗi vùng hoàn toàn có thể là lưu giữ trữ một trong những phần mềm nào đó hoặc các tập tin riêng biệt của từng người sử dụng ... Mỗi vùng gọi là 1 trong những thư mục.- mỗi đĩa bên trên máy tương xứng với một folder và được call là thư mục gốc (Root Directory). Trên thư mục gốc có thể chứa những tập tin hay những thư mục con (Sub Directory). trong những thư mục con rất có thể chứa các tập tin hay thư mục bé khác. Cấu tạo này được hotline là cây thư mục.- thương hiệu của thư mục (Directory Name) được đặt theo đúng quy lao lý đặt tên của tập tin, thường thì tên thư mục không đặt phần mở rộng.


*

- Thư mục gốc là thư mục cao nhất được tổ chức trên đĩa cùng được tạo nên trong quá trình định dạng đĩa bởi lệnh Format, vì thế ta bắt buộc xóa folder này.

- Thư mục hiện hành (Working Directory) là thư mục cơ mà tại đó bọn họ đang lựa chọn hay đang có tác dụng việc.

- Thư mục trống rỗng (Empty Directory) là thư mục trong số đó không chứa tập tin giỏi thư mục con.

Ví dụ: Theo sơ đồ cấu trúc của cây folder hình trên ta thấy:

- Thư mục gốc C: chứa các thư mục BC4, BP, DYNEDWIN, …

- Trong thư mục con cấp 1 WINDOWS chứa những thư mục bé ALL USERS, APPLICATION DATA,…

- vào thư mục con cấp 2 COMMAND cất thư mục bé cấp 3 EBD và những tập tin ANSI.SYS, ATTRIB.EXE, …

3. Đường dẫn (Path):- C:WINDOWSCOMMANDANSI.SYS là đường truyền đến tập tin ANSI.SYS trong thư mụcC:WINDOWSCOMMAND.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *