Tên Các Phòng Ban Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh

Nếu bạn thao tác trong môi trường giao thương nước ngoài thì chắc rằng rất hay đề nghị tra cứu vãn từ điển giờ anh thương mại. Hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây để bổ sung cập nhật vốn tự về tên thường gọi các phòng ban thành phần trong công ty.

*

Board of Director : Hội đồng quản lí trị

Board Chairman : quản trị Hội đồng cai quản trị

Director : Giám đốc

Deputy/Vice Director <‘depjuti>/ : Phó Giám

CEO = Chief of Executive Operator/Officer /<‘ɔfisə> : tổng giám đốc điều hành

Head of Department/ Division / : Trưởng Phòng, Trưởng bộ phận

Team Leader : Trưởng Nhóm

Officer/Staff <‘ɔfisə>/ : Cán bộ, Nhân viên

Department (Dep’t) : Phòng

Marketing Dep’t <‘ma:kitiη di’p> : phòng Marketing, phòng Tiếp thị

Sales Dep’t : Phòng khiếp doanh, Phòng chào bán hàng

Pulic Relations Dep’t <‘pju:lis ri’lei∫n di’p>: Phòng quan hệ công chúng

Administration Dep’t <əd,minis’trei∫n di’p> : chống Hành chính

Human Resource Dep’t <‘hju:mən ri’sɔ:s di’p> : phòng Nhân sự

Training Dep’t <‘treiniη di’p> : phòng Đào tạo

Accounting Dep’t <ə’kauntiη di’p> : chống Kế toán

Treasury Dep’t <‘treʒəri di’p> : phòng Ngân quỹ

International Relations Dep’t <,intə’næ∫ənl ri’lei∫n di’p> : Phòng tình dục Quốc tế

Local Payment Dep’t <‘loukəl ‘peimənt di’p> : Phòng thanh toán trong nước

International Payment Dep’t <<,intə’næ∫ənl ‘peimənt di’p> : Phòng giao dịch thanh toán Quốc tế

Information giải pháp công nghệ Dep’t (IT Dep’t) <,infə’mei∫n tek’nɔlədʒi di’p> : Phòng công nghệ thông tin

Customer Service Dep’t <‘kʌstəmə ‘sə:vis di’p> : Phòng chăm sóc Khách hàng

Audit Dep’t <‘ɔ:dit di’p> : chống Kiểm toán

Product Development Dep’t <‘prɔdəkt di’veləpmənt di’p> : Phòng nghiên cứu và phân tích và cải cách và phát triển Sản phẩm.

Trong những phần tiếp theo của cuốn tu dien tieng anh yêu đương mai sẽ cung cấp thêm cho chúng ta nhiều trường từ bỏ vựng thú vui khác. Chúc các bạn học tiếng anh khoái lạc và thành công trong cuộc sống!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *