toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn vẫn xem: Số nguyên âm nhỏ tuổi nhất tất cả 2 chữ số phân chia hết cho3


*

*

*

Bài Làm

Số nguyên âm nhỏ tuổi nhất

có 2 chữ số phân chia hết cho 3 là: -99

vì 99 phân tách hết mang đến 3

Và thỏa mãn điều kiện.

Gọi số chính là a, ta có

Các số nguyên âm tất cả 2 chữ số phân tách hết đến 3

=> ở trong B(3) B(3) lasố nguyên âm

B(3)e (-12); 9(-15);...;(-90); (-93); (-96); (-99)

Mà(-99) làsố bé dại nhất => a = -99

1.từ hàng đầu - 100 có bao nhiêu chữ số phân tách hết cho 2 nhưng mà ko phân chia hết cho 5

2.số từ bỏ nhiên bé dại nhất bao gồm 6 chữ số phân chia hết cho 9 là

3.tập hợp những số bao gồm 2 chữ số là mong của 60 là

4.tìm số tự nhiên và thoải mái n nhằm 3n + 5 chia hết mang lại n

5.lập các số bao gồm 3 chữ số không giống nhau chia hết cho 3 mà ko phân chia hết cho 3 từ các số 0;4;5;6.

số béo nhất trong số số lập được là số nào

6.chỗ (xo ;yo) là những số nguyên dương thỏa mãn( x - 2 ) (2y - 3) = 26 . Lúc đó x0 + y0 =

7.số nguyên tố nhỏ nhất tất cả dạngaa3

8.tìm số thoải mái và tự nhiên n làm sao để cho p= (n -2 ) (n2 + n -1 ) là số nguyên tố

9.số từ nhiên nhỏ tuổi nhất gồm 6 chữ số không giống nhau chia hết cho 3 cùng 5

Lớp 7 Toán 1 0

a) kiếm tìm số nhỏ dại nhất bao gồm 3 chữ số chia hết cho tất cả 2 với 3

b) search số nhỏ tuổi nhất có 4 chữ số chia hết đến 5 cùng 9

c) tìm kiếm số lớn số 1 có 3 chữ số phân chia hết mang lại 9 với 11

d) tìm kiếm số lớn nhất có 3 chữ số phân chia hết cho tất cả 2,3,5,9

Lớp 7 Toán 3 0

tìm thuơng của phép phân tách số hữu tỉ âm nhỏ dại nhất có bố chữ tiên phong hàng đầu cho số hữu tỉ âm lớn nhất có tía chữ số 1

Lớp 7 Toán 2 0

1) mang lại A= 4n+1/2n+3. Tra cứu n nằm trong số nguyên để:

a) A là 1 trong những số nguyên của A

b) Tìm giá bán trị lớn nhất và nhỏ tuổi nhất của A

2) tra cứu số nguyên dương n nhỏ dại nhất làm sao để cho ta gồm cách thêm n chữ số sau số đó nhằm số chia hết mang lại 39

3) Tìm giá bán trị lớn nhất của yêu thương 1 số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số cùng tổng các chữ số của nó

4) Tìm giá trị bé dại nhất của hiệu thân 1 số thoải mái và tự nhiên có 2 chữ số và tổng ấc chữ số của nó

Lớp 7 Toán 0 0

Gọi m là số nguyên dương nhỏ dại nhất phân tách hết mang đến 17 và bao gồm tổng các chữ số bằng 17.

Lớp 7 Toán 2 0

4) tìm kiếm số tự nhiên nhỏ dại nhất tất cả 5 chữ số cơ mà số đó phân chia hết cho 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ?

6) kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 10 chữ số nhưng mà số đó phân chia hết cho những số nguyên tố có một chữ số ?

9) ax + by + cz = abc + 1 ^ 2 + 2 ^ 2 + 3^ 2= abc + 5 ^ 2 + 4 ^ 2

tính a ; b ;c ; x ; y ;z

Lớp 7 Toán 0 0

số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có 2 chữ số nhỏ dại nhất phân tách hết mang đến 3 và phân chia 2 dư 1

Lớp 7 Toán 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...