Ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 5 theo thông tư 22

a) Số thích hợp viết vào khu vực chấm của 4

*
21
*
= …………….m³

4,0021

*
B. 4,021
*
C. 4,210
*
D. 4,0210
*

b) Số tương thích viết vào chỗ chấm của 6 ngày 13 giờ đồng hồ = ………….. Giờ

154 giờ đồng hồ B. 150 giờ C. 144 tiếng D. 157 giờ

Câu 4. (1 điểm) Thể tích hình lập phương tất cả cạnh 18cm là :

A. 5832

*
5832
*
C. 324
*
D. 54
*

Câu 5. (1 điểm) diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 8,5m; chiều rộng 6,5m; chiều cao 3,8m là:

A. 114

*
B. 114
*
C. 18,5
*
D. 209,95
*

Câu 6. (1 điểm) hiệu quả của phép tính 15,36 : 6,4 là :

A. 2,49 B. 2,9 C. 2,4 D. 2,39

Câu 7. (1 điểm) công dụng của biểu thức 16,27 + 10 : 8 là :

B. 17,52 B. 18,27 C. 16,29 D. 17,25

Câu 8. (1 điểm). Tính quý giá của biểu thức.

101 – 0,36 : 3,6 x 1,8 + 8,96 b. 4,5 : (3,58 + 4,42) 

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Câu 9. (1 điểm). Tìm x:

a) 3,75 : x = 15 : 10 b) 3,2 × x = 22,4 x 8

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Câu 10. (1 điểm).  Một mô tô đi từ bỏ A cho B hết 3h với tốc độ 25km/ giờ. Hỏi cũng quãng con đường AB, một ô tô chạy mất 1,5 tiếng thì tốc độ của xe hơi là bao nhiêu ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *