Hòa tan hoàn toàn 19 2 gam hỗn hợp x

Hòa tung 1,12 gam Fe bằng 300ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X với khí H2. đến dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X, nhận được khí NO ( sản phẩm khử duy nhất của N+5) với m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Hòa chảy hết hỗn hợp X bao gồm 5,6 gam Fe cùng 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al vào dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y chỉ cất 47,455 gam muối trung hòa - nhân chính và 2,352 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z có NO và N2O. Tỉ khối của Z sơ cùng với H2 là 16.

Giá trị của m là


Nung m gam các thành phần hỗn hợp X có Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeCO3 trong bình kín (không bao gồm không khí). Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y cùng khí Z gồm tỉ khối đối với H2 là 22,5 (giả sử khí NO2 xuất hiện không thâm nhập vào phản nghịch ứng như thế nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch bao gồm 0,01 mol KNO3 cùng 0,15 mol H2SO4 loãng thu được hỗn hợp chỉ chứa 21,23g muối th-nc của kim loại và hỗn hợp hai khí tất cả tỉ khối so với H2 là 8 (trong đó có một khí hòa nâu ngoài không khí). Cực hiếm m là :


Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 với Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau bội nghịch ứng thu được dung dịch Y đựng 59,04g muối trung hòa - nhân chính và 896 ml NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5, sinh hoạt dktc). Y bội phản ứng đầy đủ với 0,44 mol NaOH. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phầm trăm cân nặng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị ngay sát nhất với giá trị nào tiếp sau đây :


Hỗn vừa lòng X gồm Fe2O3, FeO với Cu (Trong kia sắt chỉ chiếm 52,5% về khối lượng). Mang đến m gam X tác dụng với 420 ml hỗn hợp HCl 2M (dư) tới bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và còn lại 0,2 m gam chất rắn ko tan. đến dung dịch AgNO3 dư vào Y, nhận được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm Fe2O3, FeO với Cu (trong đó nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng). Mang lại m gam X chức năng với 500 ml hỗn hợp HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và còn sót lại 0,27m gam chất rắn ko tan. đến dung dịch AgNO3 dư vào Y, chiếm được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) cùng 165,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


*

góp em câu này với ạ : Hòa tan hoàn toàn 35,9 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, FeO và Fe3O4 phải vừa đủ 350 ml dung dịch HCl 1M thu được hỗn hợp Y. Phân chia Y thành 2 phần bằng nhau, sục khí Clo đến dư vào phần 1 thu được hỗn hợp Z có chứa a gam muối. Cho dung dịch AgNO3 mang lại dư vào phần 2 thu được b gam hóa học kết tủa.


*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *