GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 16-17

*

*

Bài 16 - 17. Định pháp luật Jun - Len-xơ. Bài xích tập vận dụng định nguyên tắc Jun - Len-xơ

Câu 1 trang 42 SBT vật Lí 9 

Định phương tiện jun – len – xơ cho biết điện năng biến đổi thành.

A. Cơ năng

B. Tích điện ánh sáng

C. Hóa năng

D. Nhiệt năng

Lời giải:

Chọn D. Định giải pháp jun – len – xơ cho thấy điện năng biến hóa thành nhiệt năng.

Câu 2 trang 42 SBT trang bị Lí 9 

Câu phát biểu nào dưới đây không đúng ?

Nhiệt lượng lan ra sống dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thành phần thuận với cường độ cái điện với điện trở của dây dẫn với với thời gian dòng điện chạy qua

B. Tỉ lệ thành phần thuận với bình phương cường độ mẫu điện, với điện trở dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua

C. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu dây dẫn, với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua cùng tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn

D. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện cố giữa nhị đầu dây dẫn, với cường độ mẫu điện và với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua

Lời giải:

Chọn A. Phân phát biểu sai : nhiệt lượng lan ra sinh hoạt dây dẫn khi gồm dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận cùng với cường độ cái điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng năng lượng điện chạy qua phần trăm thuận với bình phương cường độ cái điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn và thời hạn dòng điện chạy qua.

Hệ thức: Q = I2.R.t (trong đó: I là cường độ cái điện (A), R là điện trở dây dẫn (Q), t là thời gian dòng năng lượng điện chạy qua (s), Q là sức nóng ìượng tỏa ra (J)).

Mặt khác:

*

Câu 3 trang 42 SBT vật Lí 9 

Cho hai năng lượng điện trở R1 và R2. Hãy chứng tỏ rằng:

Khi cho cái điện chạy qua đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc thông suốt thì nhiệt lượng tỏa ra làm việc mỗi điện trở này tỉ trọng thuận với các điện trở đó: 

*

Khi cho loại điện chạy qua đoạn mạch tất cả R1 và R2 mắc tuy vậy song thì nhiệt lượng lan ra làm việc mỗi điện trở này tỉ trọng nghịch với những điện trở đó: 

*

Lời giải:

a) vì chưng R1và R2mắc tiếp liền nên chúng có cùng cường độ mẫu điện chạy qua. điện thoại tư vấn nhiệt lượng tỏa ra ở những điện trở này tương xứng là Q1 và Q2.

Ta có: 

*

vì I1 = I2 (R1 nối tiếp với R2) với t1 = t2 suy ra 

*
.

b) bởi vì R1và R2mắc tuy vậy song với nhau bắt buộc hiệu điện cố kỉnh U giữa hai đầu của chúng là như nhau.

Ta có: 

*

 vì U1 = U2 (R1 song tuy nhiên với R2 )và t1 = t2

Suy ra 

*

Câu 4 trang 42 SBT thứ Lí 9 

Một đoạn mạch bao gồm hai dây dẫn mắc nối tiếp, một dây bởi nikêlin nhiều năm 1m tất cả tiết diện 1mm2 và dây kia bằng sắt lâu năm 2m có tiết diện 0,5mm2 Khi cho mẫu điện chạy qua đoạn mạch này trong cùng nột thời hạn thì dây làm sao tỏa ra nhiều nhiệt lượng hơn.? vị sao? Biết năng lượng điện trở suất của Nikêlin là 0,40.10-6Ωm và điện trở suất của fe là 12,0.-8Ωm.

Tóm tắt:

Dây 1: S1 = 1mm2 = 1.10-6m2; l1 = 1m; ρ1 = 0,40.10-6Ω.m

Dây 2: S2 = 0,5mm2 = 0,5.10-6m2; l2 = 2m; ρ2 = 12.10-8Ω.m

Hai dây nối tiếp; so sánh Q1 và Q2?

Lời giải:

Điện trở của dây nikelin là:

*

Điện trở của dây sắt là:

*

Vì hai dây dẫn mắc nối liền với nhau nên gồm I1 = I2 = I

và R2 > R1 nên ta gồm Q2 > Q1. Vậy dây fe tỏa ra các nhiệt lượng hơn.

Câu 5 trang 42 SBT đồ vật Lí 9 

Một dây dẫn gồm điện trở 176Ω được mắc vào hiệu điện vậy 220V. Tính sức nóng lượng bởi vì dây tỏa ra trong 1/2 tiếng theo đơn vị chức năng jun và đơn vị chức năng calo.

Lời giải:

Nhiệt lượng vày dây tỏa trong 30 phút là:

Q =(U2 t) / R =(2202.30.60) / 176 = 495000J = 118800cal.

Câu 6 trang 43 SBT thứ Lí 9 

Một bếp điện được áp dụng với hiệu điện cầm cố 220V thì chiếc điện chạy qua phòng bếp có độ mạnh 3A. Dùng phòng bếp này thì hâm nóng được 2 lít nước từ sức nóng độ thuở đầu 20oC trong thời gian 20 phút. Tính công suất của nhà bếp điện, biết sức nóng dung riêng rẽ của nước là c = 4200J/Kg.K

Tóm tắt:

U = 220V; I = 3A; V = 2 lít nước ↔ m = 2kg;

T0 = 20oC; t = 20 phút = 1200s; c = 4200J/kg.K, nước sôi T = 100oC;

Hiệu suất H = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong trăng tròn phút là:

Qtp = U.I.t = 220.3.20.60 = 792000J

Nhiệt lượng cần hỗ trợ để đung nóng lượng nước này là:

Qi = m.c.(T - T0) = 2.4200.(100 – 20) = 672000J.

Hiệu suất của bếp là:

H = Qi / Qtp = 672000 / 792000.100 = 84,8%.

Câu 7 trang 43 SBT đồ vật Lí 9 

Đặt một hiệu điện cố gắng U vào nhị đầu của một năng lượng điện trở R thì cường độ loại điện chạy qua là I. Cách làm nào dưới đây không đề nghị là phương pháp tính sức nóng lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời hạn t?

A. Q = Ut / I

B. Q = UIt

C. Q = Ut2/ R

D. Q = I2Rt

Lời giải:

Chọn A. Q = Ut / I

Câu 8 trang 43 SBT đồ Lí 9 

Mắc dây dẫn vào một hiệu điện gắng không đổi. Trong cùng nột thời gian thì nhiệt độ lượng tỏa ra trên dây dẫn phụ thuộc như rứa nào vào điện trở dây dẫn?

A. Tăng gấp nhiều khi điện trở ủa dây dẫn tăng lên gấp đôi

B. Tăng gấp đôi khi điện trở dây dẫn giảm sút một nửa

C. Tăng gấp tứ khi năng lượng điện trở dây dẫn sụt giảm một nửa

D. Giảm sút một nửa khi điện trở dây dẫn tạo thêm gấp bốn

Lời giải:

Chọn B. Vày nhiệt lượng tỏa ra bên trên dây dẫn: 

*

nên khi sút điện trở đi một ít thì nhiệt lượng Q tăng vội vàng đôi.

Câu 9 trang 43 SBT đồ dùng Lí 9 

Nếu đồng thời sút điện trở dây dẫn, cường độ mẫu điện và thời gian dòng năng lượng điện và thời hạn dòng năng lượng điện qua dây dẫn đi một ít thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây sẽ biến đổi như nạm nào?

A. Giảm xuống 2 lần

B. Giảm đi đi 4 lần

C. Giảm xuống 8 lần

D. Sụt giảm 16 lần

Lời giải:

Chọn D. Vì:

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời hạn t là:

Q = I2.R.t

Khi R’ = R/2; I’ = I/2; t’ = t/2 thì:

*

Chọn D. Trường hợp đồng thời sút điện trở dây dẫn, cường độ chiếc điện và thời gian dòng năng lượng điện và thời hạn dòng điện qua dây dẫn đi một phần hai thì nhiệt độ lượng tỏa ra bên trên dây sẽ giảm sút 16 lần

Câu 10 trang 43 SBT thiết bị Lí 9 

Dòng điện bao gồm cường độ 2mA chạy qua một điện trở 3kΩ trong thời hạn 10 phút thì nhiệt độ lượng lan ra ở năng lượng điện trở này có giá trị bên dưới đây?

A. Q = 7,2J

B. Q = 60J

C. Q = 120J

D. Q = 3600J

Tóm tắt:

I = 2mA = 2.10-3A; R = 3kΩ = 3000Ω; t = 10 phút = 600s; Q = ?

Lời giải:

Chọn A. Q = 7,2J

Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở này có giá trị:

Q = I2. R.t = (2.10-3)2. 3000.600 = 7,2J

Câu 11 trang 43 SBT đồ gia dụng Lí 9

Thời gian đung sôi 1,5 lít nước của một ấm điện là 10 phút. Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu dây nung của ấm là 220V. Tính điện trở của dây nung này, hiểu được nếu của cả nhiệt lượng hao phí để đung sôi 1 lít nước yêu cầu nhiệt lượng là 420000J?

Tóm tắt:

V = 1,5 lít ↔ m = 1,5kg; U = 220V; t = 10 phút = 600s

V0 = 1 lít ↔ m0 = 1kg; Q0 = 420000J; R = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng quan trọng để hâm sôi 1 lít nước là: Q0 = m0.c.Δto

Nhiệt lượng cần thiết để đung nóng 1,5 lít nước là:

Q = m.c.Δto = 1,5m0.c. Δto = 1,5.Q0 = 630000 (J) (vì m = 1,5kg = 1,5.m0)

Mặt khác: 

*

→ Điện trở của dây nung: 

*

Câu 12 trang 44 SBT đồ vật Lí 9 

Khi mắc 1 bàn là vào hiệu điện thế 110V thì loại điện chạy qua nó nó có cường độ 5A. Bàn là này được sử dụng trung bình 15 phút mỗ ngày

a) Tính hiệu suất tiêu thụ của bàn là này theo đơn vị chức năng W

b) Tính năng lượng điện năng nhưng mà bàn là này tiêu hao trong 30 ngày tính theo đơn vị chức năng kW.h

c) Tính nhiệt lượng bàn là tỏa ra trong 30 ngày theo đơn vị kJ, cho rằng điện năng mà bàn là này tiêu thụ được biến hóa hoàn toàn thành nhiệt năng

Tóm tắt:

U = 110V; I = 5A; t0 = 15 phút = 0,25h = 900s; t = 30.0,25 = 7,5h = 27000s

a) p = ?W;

b) A = ? kW.h

c) Q = ? kJ

Lời giải:

a) năng suất tiêu thụ của bàn là: p = U.I = 110.5 = 550W = 0,55kW

b) Điện năng nhưng mà bàn là tiêu thụ trong 30 ngày:

A = P.t = 0,55kW.7,5h = 4,125 kW.h

c) sức nóng lượng lan ra của bàn là:

Q = 4,125 kW.h = 4,125.1000.3600 = 14850000(J) = 14850 kJ

Câu 13 trang 44 SBT đồ Lí 9 

Một bình nóng lạnh tất cả ghi 220V – 1100W được thực hiện với hiệu điện nỗ lực 220V

a) Tính cường độ cái điện chạy qua bình khi đó

b) Tính thời gian để bình hâm sôi 10 lít nước từ nhiệt độ 20oC, biết sức nóng dung riêng biệt của nước là 4200J/kg.K với nhiệt lượng bị hao chi phí là siêu nhỏ

c) Tính tiền điện phải trả mang đến việc áp dụng bình như bên trên trong 30 ngày , biết rằng thời hạn sử dụng trung bình mỗi ngày là 1 giờ, và giá bán điện là 1000đ/kW.h

Tóm tắt:

Uđm = 220V; Pđm = 1100W; U = 220V

a) I = ?;

b) V = 10 lít ↔ m = 10kg; T1= 20oC, nước sôi T2= 100oC; c = 4200J/kg.K; t = ?

c) t0= 1h; t’ = 1.30 = 30h; 1000đ/kW.h; chi phí = ?đồng

Lời giải:

a) bởi Uđm= U = 220V nên hiệu suất tiêu thụ của bình nóng giá buốt bằng năng suất định mức: p. = Pđm= 1100W

Cường độ cái điện qua bình:

P = I.U ⇒ I = P/U = 1100/220 = 5A

b) sức nóng lượng quan trọng để hâm nóng 10 lít nước từ bỏ 20oC là:

Q = m.c.(T2 – T1) = 10.4200.(100oC – 20oC) = 3,36.106 J

Vì nhiệt lượng bị hao phí tổn là rất nhỏ dại nên Q = A = P.t

→ thời hạn đun sôi 10 lít nước:

*

 ≈ 50 phút 55 giây.

c) Điện năng tiêu tốn của bình vào một mon là:

A = P.t’ = 1,1kW.30h = 33kW.h

Tiền phải trả: T = 33.1000 = 33000 đồng.

Câu 14 trang 44 SBT vật dụng Lí 9 

Trong mùa đông, một lò sưởi tất cả ghi 220V – 880W được áp dụng với hiệu điện cầm 220V vào 4 giờ mỗi ngày.

a) Tính năng lượng điện trở của dây nung lò sưởi với cường độ mẫu điện chạy qua nó lúc đó

b) Tính sức nóng lượng nhưng lò sưởi này toả ra trong hằng ngày theo đơn vị chức năng kJ.

c) Tính chi phí điện cần trả cho việc dùng lò sưởi như trên trong suốt mùa đông, tổng cộng là 30 ngày. Cho rằng giá tiền năng lượng điện là 1000đ/kW.h

Tóm tắt:

ULđm = 220V; PLđm = 880W = 0,88kW; U = 220V; t0 = 4h = 4.3600 = 14400s

a) R = ?; I = ?

b) Q0= ?kJ

c) t = 4.30 = 120h; 1000đ/kW.h; tiền = ?đồng

Lời giải:

a) do ULđm= U = 220V nên năng suất tiêu thụ của lò sưởi bằng hiệu suất định mức: phường = PLđm= 880W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *