Đếm Số Tháng Trong Excel

Đôi khi, trong thừa trình thao tác với dữ liệu ngày tháng ngơi nghỉ trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời hạn giữa hai thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ share cho chúng ta về việc thực hiện hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được kết quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của bọn họ đã chứa phần nhiều các tin tức về bài viết hôm nay.


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng đầu tiên hoặc ngày ban đầu của một khoảng thời gian đã cho.End_date: Là ngày sau cùng hoặc ngày chấm dứt khoảng thời gian.Unit: Là giá trị tin tức muốn trả về.

Dưới đây là những ví dụ cụ thể để bạn hiểu hơn về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ thân hai thời khắc trong Excel bởi hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời gian trên chúng ta sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và dấn được kết quả là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời gian trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời khắc trên chúng ta sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và dìm được hiệu quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính khoảng thời gian giây giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số giây thân hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và dấn được hiệu quả là 154760085

Tính số năm thân hai thời điểm trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời khắc trên họ sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và thừa nhận được công dụng là 4

Tính số tháng giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời điểm trên họ sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và dìm được tác dụng là 58

Tính số ngày giữa hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số ngày thân hai thời gian trên bọn họ sử dụng hàm datedif với phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và thừa nhận được công dụng là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức bao quát cho số đông trường hợp bạn có thể nghĩ đến, xin hãy chia sẻ nội dung bài viết này, sự chia sẻ là mối cung cấp khích lệ lớn nhất để trang web tiếp tục những nội dung bài viết thế này

Tính thời gian tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây thân 2 thời khắc hàm datedif

Chúng ta dùng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" mon ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và dấn được hiệu quả như ước ao muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian


Để áp dụng hàm TEXT, bọn họ hãy có tác dụng quen với cùng một số quy cầu định dạng của hàm này.
Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số sản phẩm công nghệ nhất ví dụ rồi, họ muốn format gì thì họ sẽ cho vô đó. Tham số thứ 2 là họ muốn định dạng như thế nào, trong bài bác này, họ muốn định hình thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 số lấy ví dụ như sau đây:
Tính số giờ giữa 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ và phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút với giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu hơn về hàm Dateif, mình đã cung cấp cho mình thêm một lấy một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, chúng ta có 2 phương pháp làm như sau:

*

Cách 1: cần sử dụng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày ngừng – Ngày bắt đầu

Kết quả hệt như tại ô C2 trong hình trên.

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho 1 ngày (Day)

Ta thấy hiệu quả của cả hai cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần thân hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, cơ mà dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn luôn có 7 ngày, do đó ta có thể làm như sau:

Lấy kết quả hàm DATEDIF theo ngày phân tách cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho họ kết trái tính theo số tuần giữa hai ngày: từ ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), họ sẽ áp dụng hàm loại trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng thông số “m” vào hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên chế độ tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng công thức xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số mon lẻ ngoài những năm tròn

Để tính số tháng lẻ bên cạnh số năm, ta có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, công thức Datedif thực hiện là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 mon = một năm + 4 mon lẻ

Hi vọng với công thức này, các chúng ta cũng có thể vận dụng linh hoạt cho các bước của mình.

Để rất có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào vào công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà lại còn yêu cầu sử dụng xuất sắc cả những công ráng của Excel. Phần lớn hàm cải thiện giúp áp dụng xuất sắc vào quá trình như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những phương pháp thường áp dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *