Đề thi môn tiếng việt lớp 4 học kỳ 1

Đề hàng đầu - Đề thi học kì 1 - giờ Việt 4

Đáp án với lời giải cụ thể Đề tiên phong hàng đầu - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem lời giải


Đề số 2 - Đề thi học kì 1 - giờ Việt 4

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem lời giải


Đề số 3 - Đề thi học kì 1 - tiếng Việt 4

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học kì 1) – tiếng Việt 4

Xem giải thuật


Đề số 4 - Đề thi học kì 1 - giờ đồng hồ Việt 4

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 4 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem lời giải


Đề số 5 - Đề thi học tập kì 1 - giờ Việt 4

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem lời giải


Đề số 6 - Đề thi học tập kì 1 - tiếng Việt 4

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 6 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – tiếng Việt 4

Xem lời giải


Đề số 7 - Đề thi học kì 1 - giờ Việt 4

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 7 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem giải mã


Đề số 8 - Đề thi học kì 1 - giờ đồng hồ Việt 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem giải mã


Đề số cửu - Đề thi học tập kì 1 - giờ Việt 4

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số cửu - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – tiếng Việt 4

Xem giải thuật


Đề số 10 - Đề thi học tập kì 1 - tiếng Việt 4

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ Việt 4

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tienkiemkyduyen.mobi nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *