... (10)……… a plot of land (11)…… children work for a few hours each day. They ( 12) ………vegetable, which they weed and water & later they (13)…… the crop. In this (14)…. Theydevelop good working ... Name: ……………………………Class: 12 ……Mark: ……… Forty five minute written thử nghiệm – demo 1 – Term 2 Subject: English I/ Choose the word whose ức chế pattern ... Secondary D, children10, A, have B, had C, has D, are11, A, which B, who C, when D, where 12, A, plant B, raise C, bởi vì D, eat13, A, got B, harvested C, harvest D, has harvested14, A, time B,...
*

... = 1 cùng x = 15 c) 32 2 2 23 1 log xxxx=+ HD: VP 1 với x>0, BBT VT 1 ; Côsi vào lôgagrit ĐS x = 1 Cõu 3:Gii bt phng trỡnh sau:06log) 52( log )1( 2 1 2 2 1 ++++xxxxHD: Đặt ... =.Câu 2 :Giải các phương trình sau: a). )4(log )1( log4 1 )3(log 2 1 2 84 2 xxx=−++ HD: ĐK x>0 và x1; ĐS x = 2, 3 32 =x b) xxxx3535log.loglog.log+= HD: Đổi cơ số ĐS: x = 1 và x = 15 ... Đáp án: Câu 1: Câu 1: Giải hệ phương trình: 2 2 3 2 3log log 5log 3log 5x yx y+ =+ = iu kin: x, y > 0ã H phng trỡnh tương đương với: 2 3 2 32log log 5log...
*

*

... True?A.There are many forms of communication in existence today.B.Ideas and thoughts can be expressed by body language.C.Everyone can use an oral form of communication.D.Blind people can communicate ... Left early.2 co Loa high schoolThe 1 st chạy thử of the first termEnglish 12 Time allowance : 45 minutesEnglish Test(MÃ đề 11 6)Câu 1 : 27. The word “verbalization” probably means _________.A.picture ... Some people are concerned with physical when choosing a wife or husband.A.attraction B. AttractivenessC.attractive D. AttractivelyCâu 31 : How many different forms of communication are...
*

... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II. MÔN : SINH HỌC 9 – Năm học tập đôi mươi 09 – 2010 thời gian : 45 phút( không kể thời hạn chép đề ) ……………………… GV:Đoàn Thị ThơmCõu ... Sinh, cạnh tranh, kí sinh, sinh vật nạp năng lượng sinh đồ vật khác. ( 2,5 điểm )- Lúa và cỏ dại- Rận với bét sống bám dính trên da trâu. Bo.- Địa y sống bám dính trên cành cây.- Dê và bò cùng nạp năng lượng cỏ trên một cánh đồng.-...
*

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LẦN 2 MÔN : giờ Anh 12 thời hạn làm bài xích : 60 phút (không kể thời hạn giao đề) đề : đề nơi bắt đầu (Đề có 04 trang) Mark the letter A, ... Environment Câu 12 : He worked hard, so he could earn much money. That is, …………… giờ đồng hồ Anh 12 Đề / Trang 3 A. Would tell B. Had told C. Have been telling D. Had been told Câu 27 : “ I think married ... It many times. Books in the trang chủ are a wonderful … 45… of knowledge và pleasure. giờ đồng hồ Anh 12 Đề / Trang 2 A. Although he worked hard, he could earn much money. B. He worked hard because...
... BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( thời hạn 45’ ) Năm học tập đôi mươi 08- 2009 Mã Đề 002 I. Read the passage carefully & choose the correct answer. If you travel by ... Freshed-faced D. Freshed-face TRƯỜNG trung học phổ thông C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( thời hạn 45’ ) Năm học trăng tròn 08- 2009 Mã Đề 004 I. Give the correct form of the verbs ... Freshed-faced D. Freshed-face TRƯỜNG thpt C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( thời gian 45’ ) Năm học đôi mươi 08- 2009 Mã Đề 003 I.Rewrite each sentence, beginning as...
... Night.II.ĐÁP ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... Plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 ngày tiết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1. A. Bleak B. Jeans...
... End_____ĐÁP ÁN: CODE 001 CODE 0 02 : 1. D 2. C 3. C 4. D 5. D 6. A 7. B 8. A 9. B 10.A11.D 12. C 13.B 14.A 15.D 16.C 17.B 18.C 19.B 20 .A 21 .A 22 .A 23 .B 24 .C 25 .A 26 .B 27 .C 28 .B 29 .C 30.C31.G 32. D ... 38.B 39.C 40.D1. C 2. D 3. C 4. C 5. B 6. B 7. B 8. B 9. D 10.A11.D 12. A 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.A 19.B 20 .C 21 .A 22 .C 23 .B 24 .A 25 .C 26 .B 27 .C 28 .C 29 .C 30.B31.G 32. A 33.C 34.D 35.B 36.C ... A. Look B. Observe C. Centralize D. Concentrate III. Grammar : Choose the best answer A, B, C or D (2, 5pts)16. People the company employs are expected khổng lồ sign a contract A. Which B. Whose C....
... KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 KIỂM TRA 15 ' BÀI SỐ 2 - NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: TIẾNG ANH - LỚP 9 nguồn được trích trường đoản cú webside www.tienganh123.com ...
... 1 ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH 12 - thời gian làm bài 60 phút ĐỀ 1 Chọn giải pháp đúng A, B, C hoặc D để chấm dứt mỗi câu ... People from other parts in Britain. Trường trung học phổ thông Như Thanh ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 12 Tổ: ngoại ngữ Năm học 2010 - 2011 Thời gian: 45’ Đề số: 01 I. Phonetics Hãy chọn 1 từ nhưng phần gạch ... Cook this dish in a __________ book. A. Cookery B. Recipe C. Meal D. Menu 70. After the party, there wasn’t __________ left on the table. A. Something B. Nothing C. Anything D. Everything...
... =>%67,66100.68,1 12, 1%4==CHV 0,75 đc) C 2 H4 + 3 O 2 →0t 2 co 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ CH4 + 2O 2 →0t teo 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ Theo phương trình hóa học tập molnnnCHHCCO1,005,005, 02 4 422 =+=+= ... Đề 1:Câu 1: từng phương trình đúng 0.5đCaC 2 + 2H 2 O →C 2 H 2 + Ca(OH) 2 2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + CaO →0t CaCO3 CaCO3 + 2HCl →CaCl 2 + teo 2 ... MolnnnCHHCOH15,005,0 .20 5, 022 4 422 =+=+= Vậy trọng lượng bình tăng : 0,1. 44 + 0,15.18 = 7,1 g 0,5 đ Đề 2: Câu 1: mỗi phương trình đúng 0.5đ2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + 2NaOH →0t...
... 1195,95 20 = 2 1 2 3 1 34 2 85 5 25 6 3 188 3 24 9 2 1810 2 20N =20 =∑119c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Từng câu đúng chấm 1,0 điểma) P(x) = 6x4 - 2x 2 -1 2 x- 1. Q(x) = 2x5 - x4 ... (n) Tích (x.n) 1 2 2 2 1 2 3 3 94 2 85 8 406 4 24 7 3 21 8 6 489 5 4510 6 60N=40=∑ 25 9c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chấm 1,0 điểma) P(x) + Q(x)= 2x3 -2x 2 +4x +3.b) P(x) ... 8 881 5
5 436 4