Đặt Điện Áp Xoay Chiều Có Giá Trị Hiệu Dụng Không Đổi Vào Hai Đầu Đoạn Mạch Gồm Biến Trở R

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đặt điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi với nhì đầu đoạn mạch bao gồm biến trở R mắc nối liền với tụ điện. Dung kháng của tụ năng lượng điện là 100 Ω. Khi kiểm soát và điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 cùng R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bởi hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ năng lượng điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là

A. R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω

B. R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω

C. R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω

D. R1 = 40 Ω, R2 = 250 ΩĐặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch tất cả biến trở R mắc thông suốt với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh biến trở R thì trên hai quý giá R 1 v à R 2 hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R 1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ năng lượng điện khi R = R 2 . Các giá trị R 1 v à R 2 là :

A. R 1 = 50 Ω v à R 2 = 100 Ω .

B. R 1 = 40 Ω v à R 2 = 250 Ω .

C. R 1 = 50 Ω v à R 2 = 200 Ω

D. R 1 = 25 Ω v à R 2 = 100 Ω .


Lớp 12 vật lý
1
0
*

R 1 R 2 = 100 2 U C 1 = 2 U C 2 ⇒ R 1 R 2 = 100 2 I 1 = 2 I 2 ⇒ R 1 R 2 = 100 2 R 2 2 + 100 2 = 4 R 1 2 + 4.100 2

→ Ta có phương trình R 2 2 − 2 R 1 R 2 − 4 R 1 2 = 0

→ R 2 = 4 R 1 .

Thay vào phương trình trên, ta kiếm được R 1 = 50 Ω v à R 2 = 200 Ω .

Đáp án C


Đúng 0
comment (0)

Đặt điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng không đổi với nhì đầu đoạn mạch có biến trở R mắc tiếp nối với tụ điện. Dung phòng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì trên hai giá trị R1 cùng R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ năng lượng điện khi R = R1 bởi hai lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ năng lượng điện khi R = R2. Những giá trị R1 cùng R2 là

A. R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω

B. R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω

C. R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω

D. R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω


Lớp 12 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi diệt

Chọn đáp án B

*


Đúng 0

bình luận (0)

Đặt điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng không thay đổi với nhì đầu đoạn mạch tất cả biến trở R mắc tiếp nối với tụ điện. Dung phòng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R 1 với R 2 hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ năng lượng điện khi R = R 1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện khi R = R 2 . Các giá trị R 1 với R 2  là

A. R 1  = 50 Ω, R 2  = 100 Ω. 

B. R 1 = 50 Ω, R 2  = 200 Ω.

C.  R 1  = 25 Ω,  R 2 = 100 Ω.

D.  R 1  = 40 Ω,  R 2 = 250 Ω


Lớp 0 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án B

+ Hai giá trị của R đến cùng hiệu suất tiêu thụ bên trên mạch thỏa mãn nhu cầu R 1 R 2 = R 0 2 = Z C 2

+ Kết phù hợp với U C 1 = 2 U C 2 ⇔ 1 R 1 2 + Z C 2 = 2 R 1 2 + Z C 2 ⇔ 1 R 1 2 + 100 2 = 2 R 1 2 + 100 2 .

Từ nhì phương trình trên, ta nhận được R 1 = 50 Ω , R 2 = 200 Ω


Đúng 0

comment (0)

Đặt điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi với hai đầu đoạn mạch bao gồm biến trở R mắc nối liền với tụ điện. Dung chống của tụ năng lượng điện là 100 Ω . Khi kiểm soát và điều chỉnh R thì trên hai quý giá R1 cùng R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ năng lượng điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ năng lượng điện khi R = R2. Các giá trị R1 với R2 là:

A. R 1 = 50 Ω , R 2 = 100 Ω

B. R 1 = 50 Ω , R 2 = 200 Ω

C. R 1 = 25 Ω , R 2 = 100 Ω

D. R 1 = 40 Ω , R 2 = 250 Ω


Lớp 12 đồ lý
1
0
Gửi bỏ

- Hai quý giá của R cho cùng năng suất tiêu thụ trên mạch thỏa mãn

*

- phối kết hợp với:

*

- Từ nhị phương trình trên, ta thu được:

*


Đúng 0

bình luận (0)

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch bao gồm biến trở R mắc tiếp liền với tụ điện. Dung phòng của tụ điện là 100 Ω. Khi kiểm soát và điều chỉnh R thì trên hai quý hiếm R 1 với R 2 năng suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ năng lượng điện khi R = R 1 bởi hai lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ năng lượng điện khi R = R 2 . Những giá trị  R 1 và  R 2 là

A. 50 Ω cùng 100 Ω

B. 200 Ω với 50 Ω

C. 50 Ω với 200 Ω

D. 100 Ω với 50 Ω


Lớp 0 đồ dùng lý
1
0
Gửi bỏ

Chọn lời giải C.

*


Đúng 0

comment (0)

Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng không thay đổi vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm biến trở R mắc thông suốt với tụ điện. Dung chống của tụ điện là 100 Ω . Khi kiểm soát và điều chỉnh R thì trên hai giá trị R 1 và R 2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện khi R = R 1 bằng hai lần năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi  R = R 2 . Các giá trị  R 1 và  R 2 là

A. R 1 = 50 Ω , R 2 = 100 Ω

B.  R 1 = 40 Ω , R 2 = 250 Ω

C.  R 1 = 50 Ω , R 2 = 200 Ω

D.  R 1 = 25 Ω , R 2 = 100 Ω


Lớp 12 đồ vật lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)

Một đoạn mạch luân phiên chiều RLC tiếp nối gồm vươn lên là trở, cuộn cảm thuần cùng tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch năng lượng điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số không nỗ lực đổi. Điều chỉnh R = R 1 hoặc R = R 2 thì năng suất tiêu thụ mạch như nhau, biết R 1 + R 2 = 121 Ω . Hiệu suất tiêu thụ của mạch ứng cùng với hai quý hiếm của trở thành trở lúc ấy là

A. 121W 

B. 400W 

C. 800W 

D. 440W 


Lớp 0 vật lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

comment (0)

Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều vào nhì đầu đoạn mạch AB gồm biến trở R mắc thông liền với tụ điện bao gồm điện dung C. Lúc R chuyển đổi ta thấy R = R 1 = 50 Ω và R = R 2 = 200 Ω thì năng suất tiêu thuh bên trên đoạn mạch đều nhau và bằng 100 W. Điều chỉnh R để năng suất tiêu thụ của mạch rất đại. Giá bán trị cực lớn đó là:

A. 125 W

B. 200 W

C. 300 W

D. 150 W


Lớp 12 thứ lý
1
0
Gửi bỏ

Ta tất cả n = R 2 R 1 = 4 → p = n n + 1 2 p max ⇒ p m a x = 125 W  

Đáp án A


Đúng 0

comment (0)

Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số không thay đổi vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm biến trở R mắc tiếp nối với tụ điện tất cả điện dung C. Hotline điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện, giữa hai đầu vươn lên là trở cùng hệ số công suất của đoạn mạch khi biến đổi trở có giá trị R 1 theo lần lượt là  U C 1 , U R 1 và  cos φ 1  khi biến trở có mức giá trị  R 2  thì các giá trị tương ứng nói trên là  U C 2 , U R 2 và  cos φ 2 . Biết  U C 1 = 2 U C 2 , U R 2 = 2 U R 1 . Giá trị của  cos φ 1  và  cos φ 2  là

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*


Lớp 0 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án C

Từ 

*

*

Với 

*

*

Với 

*

*

Từ đó: 

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
tienkiemkyduyen.mobi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *