Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị Học Có Đáp Án

Bộ đề thi trắc nghiệm quản ngại trị học (có đáp án). Nội dung bao gồm 319 câu hỏi trắc nghiệm đa gạn lọc và câu hỏi trắc nghiệm phải trái được tạo thành 9 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã có kiểm duyệt những lần, lẫn cả về nội dung lẫn bề ngoài trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) với được tiến công mã số câu hỏi rất tương xứng cho yêu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời chúng ta tham gia mày mò phần 1 tất cả 44 câu trắc nghiệm đa chọn lọc + đáp án mặt dưới.


QTH_1_C1_1: cai quản trị được thực hiện trong 1 tổ chức nhằm○ về tối đa hóa lợi nhuận○ Đạt kim chỉ nam của tổ chức○ thực hiện có hiểu quả tối đa các mối cung cấp lực● Đạt được phương châm của tổ chức với công suất cao

QTH_1_C1_2: Điền vào nơi trống: quản lí trị là đầy đủ hoạt động quan trọng khi có tương đối nhiều người kết phù hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện ___________ chung”● Mục tiêu○ Lợi nhuận○ Kế hoạch○ Lợi ích

QTH_1_C1_3: Điền vào khu vực trống “Hoạt cồn quản trị chịu đựng sự tác động của __________ đang biến động không ngừng”○ Kỹ thuật○ Công nghệ○ khiếp tế● Môi truờng

QTH_1_C1_4: cai quản trị cần thiết cho● các tổ chức vì chưng lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận○ những doanh nghiệp hoạt động sản xuất ghê doanh○ những đơn vị hành chính sự nghiệp○ các công ty lớn

QTH_1_C1_5: Điền vào nơi trống “quản trị hướng tổ chức triển khai đạt phương châm với __________ tối đa và giá thành thấp nhất”○ Sự thỏa mãn○ Lợi ích● Kết quả○ Lợi nhuận

QTH_1_C1_6: Để tăng công suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bởi cách○ Giảm giá thành ở đầu vào và lệch giá ở đàu ra không ráng đổi○ chi phí ở đầu vào không đổi khác và tăng doanh thu ở đầu ra○ Vừa giảm túi tiền ở đầu vào và vừa tăng doanh thu ở đầu ra● toàn bộ những biện pháp trên

QTH_1_C1_7: quản lí trịviên trung cấp cho trường tập trung vào câu hỏi ra những loại quyết định○ Chiến lược○ Tác nghiệp● Chiến thuật○ tất cả các loại đưa ra quyết định trên

QTH_1_C1_8: Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dành cho tính năng quản trị nào vẫn càng quan liêu trọng○ Hoạch định○ tổ chức triển khai và kiểm tra● Điều khiển○ toàn bộ các tính năng trên

QTH_1_C1_9: Càng lên cấp cao hơn, thời gian dành cho công dụng quản trị nào vẫn càng quan lại trọng● Hoạch định○ Tổ chức○ Điều khiển○ Kiểm tra

QTH_1_C1_10: công ty quản trị phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng○ Hoạch định○ Điểu khiển với kiểm tra○ Tỏ chức● tất cả phương án trên đa số không chính xác

QTH_1_C1_11: công ty quản trị cấp cao quan trọng nhất kỹ năng○ Nhân sự○ tứ duy○ Kỹ thuật● kỹ năng tư duy + nhân sự

QTH_1_C1_12: mối quan hệ giữa các cấp bậc cai quản trị và các kỹ năng ở trong nhà quản trị là○ Ở bậc quản ngại trị càng cao kỹ năng chuyên môn càng tất cả tầm quan lại trọng○ Ở bậc cai quản trị càng tốt kỹ năng nhân sự càng có tầm quan liêu trọng● năng lực nhân sự tất cả tầm quan trọng như nhau so với các cấp độ quản trị○ tất cả các cách thực hiện trên điều sai

QTH_1_C1_13: vận động quản trị thị trường được tiến hành thông qua 4 chức năng● Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra○ Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp○ Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo○ Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra

QTH_1_C1_14: trong 1 tổ chức, những cấp bậc quản ngại trị thừơng được phân chia thành○ 2 cấp cho quản trị● 3 cấp quản trị○ 4 cung cấp quản trị○ 5 cấp quản trị

QTH_1_C1_15: nuốm vấn mang lại ban giám đốc của một doanh nghiệp thủ túc quản trị○ cung cấp cao○ cấp giữa○ cấp thấp (cơ sở)● toàn bộ đều sai


QTH_1_C1_16: Điền vào nơi trống “chức năng hoạch định nhằm xác minh mục tiêu cần đạt được và đặt ra ___________ hành vi để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời hạn nhất định”○ quan tiền điểm● Chương trình○ Giới hạn○ giải pháp thức

QTH_1_C1_17: quan hệ tình dục giữa cấp độ quản trị và các kỹ năng○ chức vụ càng tốt thì tài năng về chuyên môn càng quan tiền trọng○ Chức vụ càng cao thì tài năng về tu duy càng quan tiền trọng● công ty quản trị cần tất cả các kỹ năng, tuy nhiên chức vụ càng cao thì kỹ năng tư duy càng quan tiền trọng○ toàn bộ những tuyên cha nêu trên những sai

QTH_1_C1_18: năng lực nào cần thiết ở mức độ như nhau so với các đơn vị quản trị○ tứ duy○ Kỹ thuật● Nhân sự○ toàn bộ đều sai

QTH_1_C1_19: phương châm nào đã được thực hiện khi bên quản trị đưa ra 1 ra quyết định để cải cách và phát triển kinh doanh○ Vai trò fan lãnh đạo○ Vai trò người đại diện○ vai trò người phân bổ tài nguyên● Vai trò bạn doanh nhân

QTH_1_C1_20: Điền vào chỗ trống “Nhà quản trị cấp thấp thì khả năng ____________ càng quan tiền trọng”○ Nhân sự● siêng môn○ tư duy○ Giao tiếp

QTH_1_C1_21: kim chỉ nam của quản trị trong một tổ chức là● Đạt được hiệu quả và công suất cao○ Sử dụng phải chăng các mối cung cấp lực hiện có○ kiếm tìm kiếm lợi nhuận○ sinh sản sự bất biến để phạt triển

QTH_1_C1_22: phân phát biểu làm sao sau đấy là sai○ quản trị cần thiết đối với căn bệnh viện○ cai quản trị cần thiết đối với trường đại học● quản lí trị chỉ cần thiết đối với tổ chức có quy mô lớn○ quản ngại trị cần thiết đối với doanh nghiệp

QTH_1_C1_23: quản ngại trị quan trọng trong các tổ chức để○ Đạt được lợi nhuận○ Giảm đưa ra phí● Đạt được kim chỉ nam với hiệu suất cao○ Tạo độc thân tự trong 1 tổ chức

QTH_1_C1_24: Để tăng hiệu quả, những nhà quản ngại trị hoàn toàn có thể thực hiện bởi cách○ Giảm chi tiêu ở nguồn vào và tác dụng ở cổng output không cố đổi○ ngân sách chi tiêu ở nguồn vào không đổi với tăng tác dụng đầu ra○ Vừa giảm giá thành ở nguồn vào và tăng hiệu quả đầu ra● tất cả đều sai

QTH_1_C1_25: Để đạt hiệu quả, những nhà quản lí trị phải phải● xác định và kết thúc đúng mục tiêu○ Giảm giá thành đầu vào○ Tăng lợi nhuận ở đầu ra○ toàn bộ đều chưa chủ yếu xác

QTH_1_C1_26: Trong cai quản trị doanh nghiệp đặc biệt nhất là○ xác minh đúng lĩnh vực hoạt động tổ chức○ xác minh đúng quy mô của tổ chức○ xác định đúng trình độ chuyên môn và số lượng đội ngũ nhân viên● xác định đúng chiến lược phát triển của doanh nghiệp

QTH_1_C1_27: công ty quản trị thấp cấp cần tập trung thời hạn nhiều tuyệt nhất cho công dụng nào sau đây?○ Hoạch định○ tổ chức và kiểm tra● Điều khiển○ tất cả các công dụng trên

QTH_1_C1_28: thời gian dành cho công dụng hoạch định sẽ đề xuất nhiều hơn so với nhà quản trị● cấp cho cao○ cấp trung○ cấp thấp○ tất cả các bên quản trị

QTH_1_C1_29: nhà quản trị bắt buộc phân bố thời hạn nhiều nhất mang đến việc triển khai chức năng○ Hoạch định và kiểm tra○ Điều khiển cùng kiểm tra○ Hoạch định cùng tổ chức● toàn bộ phương án trên gần như không chính xác

QTH_1_C1_30: nhà quản trị cung cấp thấp cần thiết nhất○ năng lực nhân sự● khả năng nhân sự + khả năng kỹ thuật○ kỹ năng kỹ thuật○ năng lực kỹ thuật + tài năng tư duy


QTH_1_C1_31: Các tính năng cơ bạn dạng theo quản trị học hiện đại gồm● 4 chức năng○ 6 chức năng○ 3 chức năng○ 5 chức năng

QTH_1_C1_32: Theo Henry Minzberg, các nhà quản trị phải triển khai bao nhiêu vai trò○ 7○ 14● 10○ 4

QTH_1_C1_33: nghiên cứu và phân tích của Henry Minzberg đã nhận được dạng 10 vai trò của nhà quản trị và phân các loại thành 3 nhóm vai trò, kia là○ đội vai trò lãnh đạo, phương châm thông tin, phương châm ra quyết định○ đội vai trò đối sánh nhân sự, mục đích xử lý các xung đột, sứ mệnh ra quyết định● nhóm vai trò đối sánh nhân sự, vai trò thông tin, sứ mệnh ra quyết định○ đội vai trò liên lạc, vai trò phân bố tài nguyên, phương châm thương thuyết

QTH_1_C1_34: năng suất của quản lí trị chỉ có được khi○ có tác dụng đúng việc● làm việc đúng cách○ túi tiền thấp○ tất cả đều sai

QTH_1_C1_35: Trong quản lí trị tổ chức, đặc biệt nhất là● làm cho đúng việc○ thao tác làm việc đúng cách○ Đạt được lợi nhuận○ giá cả thấp

QTH_1_C1_36: Trong quản trị tổ chức, quan trọng đặc biệt nhất là● Thực hiện phương châm đúng với hiệu suất cao○ làm cho đúng việc○ Đạt được lợi nhuận○ chi tiêu thấp nhất

QTH_1_C1_37: hiệu quả và hiệu suất của quản ngại trị chỉ dành được khi○ có tác dụng đúng việc○ có tác dụng đúng cách○ phần trăm giữa kết quả đạt được / giá thành bỏ ra cao● có tác dụng đúng cách để đạt được mục tiêu

QTH_1_C1_38: nhà quản trị triển khai vai trò gì khi gửi ra quyết định áp dụng công nghệ mới vào sản xuất○ Vai trò fan thực hiện○ Vai trò bạn đại diện○ sứ mệnh người phân bổ tài nguyên● Vai trò bên kinh doanh

QTH_1_C1_39: công ty quản trị tiến hành vai trò gì khi giải quyết vấn đề bến bãi công xẩy ra trong doanh nghiệp○ Vai trò nhà kinh doanh● vai trò người giải quyết xáo trộn○ Vai trò bạn thương thuyết○ Vai trò fan lãnh đạo

QTH_1_C1_40: bên quản trị triển khai vai trò gì khi bàn bạc với công ty đối tác về câu hỏi tăng đối kháng giá tối ưu trong vượt trình luận bàn hợp đồng với họ○ Vai trò bạn liên lạc● Vai trò người thương thuyết○ Vai trò bạn lãnh đạo○ Vai trò tín đồ đại diện

QTH_1_C1_41: mối quan hệ giữa công nghệ và thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị được biểu đạt rõ duy nhất trong câu○ khoa học là nền tảng đề ra đời nghệ thuật○ trực giác là quan trọng để thành công trong cai quản trị○ Cần áp dụng đúng các nguyên tắc kỹ thuật vào quản ngại trị● Có mối quan hệ biện triệu chứng giữa kỹ thuật và thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị

QTH_1_C1_42: phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?● trực giác là quan trọng đặc biệt để thành công trong cai quản trị○ Có quan hệ biện hội chứng giữa kỹ thuật và nghệ thuật quản trị○ Cần vận dụng đúng những nguyên tắc khoa học vào quản trị○ công nghệ là nền tảng để hình thành nghệ thuật quản trị

QTH_1_C1_43: nghệ thuật và thẩm mỹ quản trị đã đạt được từ○ Từ thân phụ truyền nhỏ nối○ kỹ năng bẩm sinh● yên cầu qua thực hành quản trị○ những chương trình đào tạo

QTH_1_C1_44: phạt biểu như thế nào sau đấy là không đúng● nghệ thuật và thẩm mỹ quản trị quan trọng học được○ có được từ di truyền○ đề nghị qua thực hành thực tế quản trị○ kĩ năng bẩm sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *