Các bài toán tính giá trị biểu thức lớp 4

Bạn sẽ xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (89.87 KB, 3 trang )


Bài tập nâng cao Toán lớp 4: Dạng tốn tiến hành phép tính

A. Lý thuyết

Thứ tự tiến hành phép tính

Khi triển khai các phép tính trong biểu thức, ta triển khai từ trái qua phải. Nếu như biểu thức tất cả dấu ngoặc, ta triển khai các phép toán vào ngoặc trước. Trường hợp biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành phéptốn nhân, phân tách trước tiếp nối mới mang lại phép tốn cộng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605 d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438) b, 420785 + (420625 - 72438)c, (47028 + 36720) + 43256 d, (35290 + 47658) - 57302e, (72058 - 45359) + 26705 f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36 b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38 d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435 f, 134415 - 134415 : 45g, 235 x 148 - 148 h, 115938 : 57 - 57


Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 324 x 49 : 98 b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79 d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46 f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168 b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37 d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68 b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57 d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức


(2)

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48 d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: đến biểu thức p. = m + 527 x n. Tính p. Khi m = 473, n = 138.

Bài 10: mang đến biểu thức phường = 4752 : (x - 28)

a, Tính p khi x = 52b, tìm kiếm x để phường = 48


Bài 11: mang lại biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A lúc x = 145b, search x để A = 373

Bài 12: đến biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57b, tra cứu x để B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A và B biết

a, A = 1a 26 + 4 b 4 + 57 c B = ab 9 +199 c

b, A = a 45 + 3b 5 B = abc + 570 -15c

c, A = abc + pq + 452 B = 4 bc + 5q + ap3

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau thành tích các thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: mang lại biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy để dấu ngoặc vào địa chỉ thích

hợp để biểu thức A có mức giá trị là (trình bày công việc thực hiện)a, 47


(3)

Đáp án

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170


Bài 7: Tính quý giá của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9: 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A bài bác 14:

a, 6 x 27

b, 11 x (m + p. + x +y)c, 101 x 99

Bài 15:

a, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)b, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)c, 3 x (15 + 18 : 6 + 3)

Tài liệu liên quan


*
Bài.81. Tính giá trị của biểu thức (tt) 10 688 3
*
tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 569 0
*
bài bác soạn tinh gia tri cua bieu thuc 7 780 0
*
tư liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 480 0
*
Rèn năng lực tính quý giá của biểu thức số cho HS lớp 4 32 2 16
*
sáng tạo độc đáo kinh nghiệm toán: Áp dụng đặc thù nghiệm của phương trình vào việc tính cực hiếm của biểu thức 21 854 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : rèn luyện tính quý giá của biểu thức liên quan đến phép nhân ppt 3 699 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : rèn luyện tính quý giá của biểu thức potx 3 722 1
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Ôn tập Tính quý hiếm của biểu thức ( TT ) potx 3 499 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập Tính quý hiếm của biểu thức doc 3 492 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(39.59 KB - 3 trang) - Tải bài xích tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý giá của biểu thức - bài xích tập ôn tập Toán lớp 4
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *