Các bài toán nâng cao lớp 2 có lời giải

Hãy khoanhvào 1/3 số quả cam của hình A và 1/4 số tam giác của hình B.

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen bằng một phần mấy số chấm tròn của hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được tô đậm bằng một phần mấy số ô vuông của hình D.

Câu 5:Điền số phù hợp hợp vào chỗ trống:

a. …… : 5 = 5

b. …… : 4 = 4

c. …… : 3 = 3

Câu 6:Có 35 học sinh xếp thành hàng, mỗi hàng bao gồm 5 học sinh . Hỏi tất cả bao nhiêu hàng?

Câu 7:Trong lớp có 32 học sinh, 4 học sinh ngồi chung một bàn. Hỏi cần bạo nhiêu bàn?

Câu 8:Tìm nhị số có thương bằng 2 và có tích bằng 8.

Câu 9:Viết phép chia bao gồm thương bằng số phân tách và tổng của số phân chia và thương bằng số bị chia.

Câu 10:Có một số trâu đang cày ruộng. Người ta đếm thấy bao gồm 16 chân trâu. Hỏi tất cả bao nhiêu nhỏ trâu?

Câu 11:Dũng bao gồm một số bi, Hùng đến Dũng thêm một số bi bằng sô bi Dũng có. Hỏi số bi Dũng có trước đây bằng một phần mấy số bi Dũng hiện có?

Đáp ánToán tốt và cực nhọc lớp 2:

Câu 1:

*

Câu 2:

*

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen chiếm 1/5 số chấm tròn trong hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được tô đậm bằng 1/3 số ô vuông của hình D.

Câu 5:

a. 25 : 5 = 5

b. 16 : 4 = 4

c. 9 : 3 = 3

Câu 6:

Số hàng có tất cả:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Câu 7:

Số bàn để học sinh trong lớp ngồi là:

32 : 4 = 8 (bàn)

Đáp số: 8 bàn

Câu 8:

8 = 8 x 1

8 : 1 = 8

8 = 2 x 4

4 : 2 = 2

Vậy 2 số cần search là 2 cùng 4.

Câu 9:

Ta có phép phân tách 4 : 2.

Câu 10:

Mỗi nhỏ trâu gồm 4 chân, vậy số trâu tất cả tất cả là:

16 : 4 = 4(con trâu)

Đáp số: 4 bé trâu

Câu 11:

*

Số bi Dũng tất cả trước đây bằng 50% số bi Dũng hiện có.

Đề số 2

Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho bốn chữ số: 2, 3, 4, 5.

Hãy viết các số có hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho.

Bài 4.

Mẹ hơn Lan 25 tuổi, bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu, biết rằng tuổi bổ là 46?

Bài 5.

Điền số giống nhau vào chỗ chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

Đáp án

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + 20 + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số gồm hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của mẹ Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Đề số 3

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm xa. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

b. X + x + 8 = 24

Bài 3:

a. Kiếm tìm 2 số bao gồm tổng cùng hiệu đều bằng 95.

b. Tìm 2 số tất cả tích cùng thương đều bằng 5.

Bài 4:Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ công ty Hoa. Biết tổng số chân con kê và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5:Ba bạn Lan, Mai, Phượng tất cả trồng 3 cây lan, mai, phượng vào vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không có ai trồng cây trùng với thương hiệu của mình cả”. Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?

Đápán

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

= (10 – 9) + (8 – 7) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1)

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 5

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

= (0 +10) +(1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 55

Bài 2:Tìm x:

a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

(x + x + x) + (1 +2 + 3) = 24

x × 3 + 6 = 24

x × 3 = 24 - 6

x × 3 = 18

x = 18 : 3

x = 6

b. X + x + 8 = 24

2 × x + 8 = 24

2 × x = 24 - 8

2 × x = 16

x = 16 : 2

x = 8

Bài 3:

a. 2 số đó là 0 và 95 bởi vì 95 + 0 = 95; 95 - 0 = 95

b. 2 số đó là 1 trong và 5 vày 5 x 1 = 5; 5 : 1 = 5

Bài 4:

Giải

Vì số gà bằng số thỏ phải ta team 1 con thỏ + 1 bé gà vào 1 nhóm

Vậy 1 nhóm bao gồm số chân con kê và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì mỗi nhóm có một con con kê và 1 con thỏ phải 7 nhóm bao gồm 7 bé gà cùng 7 nhỏ thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 5:

Giải

Dựa vào câu nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không một ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Suy ra bạn Lan ko trồng cây mai với không trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai không trồng cây mai và không trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *