CÁC BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 CÓ ĐÁP ÁN

Bộ 40 thắc mắc trắc nghiệm Toán lớp 8 bài bác 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và biện pháp giải gồm đáp án không thiếu thốn các cường độ giúp những em ôn trắc nghiệm Toán 8 bài bác 2.


Trắc nghiệm Toán 8 bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và bí quyết giải

Bài giảng Trắc nghiệm Toán 8 bài xích 2: Phương trình số 1 một ẩn và phương pháp giải

Bài 1: Phương trình số 1 một ẩn bao gồm dạng

A. Ax + b = 0, a ≠ 0

B. Ax + b = 0

C. Ax2 + b = 0

D. Ax + by = 0

Hiển thị giải đáp

Phương trình dạng ax + b = 0, cùng với a cùng b

là nhị số đã cho và a ≠ 0, được gọi là phương trình số 1 một ẩn.


Ta gồm 2x – 1 = 7

⇔2x = 7 + 1

⇔2x = 8

⇔x = 8 : 2

⇔x = 4

Vậy x = 4 là nghiệm của phương trình


Bài 3: Phương trình ax + b = 0 là phương trình hàng đầu một ẩn nếu:

A. A = 0

B. B = 0

C. B ≠ 0

D. A ≠ 0

Hiển thị câu trả lời

Phương trình dạng ax + b = 0, với a cùng b

là nhì số đã đến và a ≠ 0, được call là phương trình bậc nhất một ẩn.


Ta có

2x – 2 = 0

⇔2x = 2

⇔x = 1

Thay x = 1 vào 5x2 – 2

ta được: 5.12 – 2 = 5 – 2 = 3


Bài 5: Tìm đk của m để phương trình

(3m – 4)x + m = 3m2 + 1 có nghiệm duy nhất.

Hiển thị lời giải

Xét phương trình (3m – 4)x + m = 3m2 + 1

có a = 3m – 4

Để phương trình gồm nghiệm duy nhất

thì a ≠ 0 ⇔3m – 4 ≠ 0

⇔3m ≠ 4 ⇔m ≠43

Vậy m ≠43


Bài 6: Giả sử x0 là một vài thực thỏa mãn 3 – 5x = -2

Tính giá trị của biểu thức S = ta đươc

A. S = 1

B. S = -1

C. S = 4

D. S = -6

Hiển thị giải đáp

Ta có 3 – 5x = -2

⇔-5x = -2 – 3

⇔-5x = -5

⇔x = 1

Khi kia x0 = 1,

do đó S = 5.12 – 1 = 4


Thay x = 4 vào (5x2 + 1)(2x – 8)

ta được: (5.42 + 1)(2.4 – 8)

= (5.42 + 1).0 = 0


Bài 8: Số nguyên dương bé dại nhất của m

để phương trình (3m – 3)x + m = 3m2 + 1

có nghiệm độc nhất vô nhị là:

A. M ≠ 1

B. M = 1

C. M = 2

D. M = 0

Hiển thị giải đáp

Xét phương trình (3m – 3)x + m = 3m2 + 1

có a = 3m – 3

Để phương trình có nghiệm độc nhất thì a ≠ 0

⇔3m – 3 ≠ 0

⇔3m ≠ 3 ⇔m ≠ 1

Vậy m ≠ 1, cơ mà m là số nguyên dương bé dại nhất nên m = 2


Bài 9: Phương trình như thế nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. (x – 1)2 = 9

B. 12x2−1=0

C. 2x – 1 = 0

D. 0,3x – 4y = 0

Hiển thị đáp án

Các phương trình (x – 1)2 = 9

và 12x2−1=0là các phương trình bậc hai.

Phương trình 0,3x – 4y = 0 là phương trình hàng đầu hai ẩn.

Phương trình 2x – 1 = 0 là phương trình hàng đầu một ẩn.


Bài 10: Cho A = −x+35+x−27

và B = x – 1. Quý hiếm của x để A = B là:

A. X = -2

B. X =437

C. X = 10

D. X = -10

Hiển thị đáp án


Bài 11: Phương trình như thế nào sau đấy là phương trình số 1 một ẩn số?

A. 2x + y – 1 = 0

B. X – 3 = -x + 2

C. (3x – 2)2 = 4

D. X – y2 + 1 = 0

Hiển thị giải đáp

Đáp án A: không là phương trình số 1 một ẩn vì gồm hai trở thành x, y.

Đáp án B: là phương trình hàng đầu vì x – 3 = -x + 2

⇔2x – 5 = 0 bao gồm a = 2 ≠ 0.

Đáp án C: ko là phương trình bậc nhất vì bậc của x là 2.

Đáp án D: ko là phương trình hàng đầu một ẩn vì gồm hai trở thành x, y.


Bài 12: Cho phương trình (m2 – 3m + 2)x = m – 2,

với m là tham số. Kiếm tìm m để phương trình rất nhiều nghiệm.

A. M = 1

B. M = 2

C. M = 0

D. M 1; 2

Hiển thị giải đáp

(m2 – 3m + 2)x = m – 2 (*)

Xét mét vuông – 3m + 2 = 0

⇔m2 – m – 2m + 2 = 0

⇔m(m – 1) – 2(m – 1) = 0

⇔(m – 1)(m – 2) = 0

⇔m−1=0m−2=0

⇔m=1m=2

+ giả dụ m = 1⇒(*) ⇔0x = 1.

Điều này vô lí. Suy ra phương trình (*) vô nghiệm.

+ giả dụ m = 2 ⇒(*) ⇔0x = 0

điều này đúng với mọi x ∈R.

Vậy cùng với m = 2 thì phương trình có vô số nghiệm


Bài 13: Phương trình nào tiếp sau đây không cần là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. X7+3=0

B. (x – 1)(x + 2) = 0

C. 15 – 6x = 3x + 5

D. X = 3x + 2

Hiển thị đáp án

Các phương trình ; 15 – 6x = 3x + 5;

x = 3x + 2 là các phương trình bậc nhất một ẩn.

Phương trình (x – 1)(x + 2) = 0

⇔x2 + x – 2 = 0 ko là phương trình hàng đầu một ẩn


Bài 14: Cho phương trình: (-m2 – m + 2)x = m + 2, với m là tham số.

Giá trị của m nhằm phương trình vô số nghiệm là:

A. M = 1

B. M = 2

C. M = -2

D. M ∈1; 2

Hiển thị đáp án

(-m2 – m + 2)x = m + 2 (*)

Ta có: -m2 – m + 2 = -m2 – 2m + m + 2

= -m(m + 2) + (m + 2) = (m + 2)(-m + 1)

Phương trình (*) vô vàn nghiệm

Vậy cùng với m = -2 thì phương trình vô vàn nghiệm


Bài 15: Phương trình nào tiếp sau đây không buộc phải là phương trình bậc nhất?

A. 2x – 3 = 2x + 1

B. -x + 3 = 0

C. 5 – x = -4

D. X2 + x = 2 + x2

Hiển thị lời giải

Đáp án A: 2x – 3 = 2x + 1

⇔(2x – 2x) – 3 – 1 = 0

⇔0x – 4 = 0 bao gồm a = 0 nên không là phương trình số 1 một ẩn.

Đáp án B: -x + 3 = 0 tất cả a = -1 ≠ 0 buộc phải là phương trình bậc nhất.

Đáp án C: 5 – x = -4

⇔-x + 9 = 0 bao gồm a = -1 ≠ 0 đề nghị là phương trình bậc nhất.

Đáp án D: x2 + x = 2 + x2

⇔x2 + x - 2 - x2 = 0

⇔x – 2 = 0 tất cả a = 1 ≠ 0 phải là phương trình bậc nhất.


Đáp án: B

Giải thích:

Ta có: 2x - 1 = 3 ⇔ 2x = 1 + 3 ⇔ 2x = 4

⇔ x = 4/2 ⇔ x = 2.

Vậy nghiệm của phương trình là x = 2.


Đáp án: B

Giải thích:

2x + 3 = 0 ⇔ 2x = -3 ⇔ x = -3/2

Vậy phương trình 2x + 3 = 0 có một nghiệm duy nhất

*


Đáp án: C

Giải thích:

3x – x + 4 = 0 ⇔ 2x + 4 = 0 ⇔ 2x = -4 ⇔ x = -2

Vậy phương trình gồm tập nghiệm S = -2.


Đáp án: A

Giải thích:

2x + x - 12 = 0 ⇔ 3x - 12 = 0 ⇔ 3x = 12 ⇔ x = 4

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm S = 4.


Bài 19: Giải những phương trình: 10 – 4x = 2x – 3

A. 13/6

B. -13/6

C. -7/6

D. 7/6

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

10 – 4x = 2x – 3 ⇔ 10 + 3 = 2x + 4x ⇔ 13 = 6x ⇔ 6x = 13⇔ x =

Vậy phương trình gồm tập nghiệm S = .


Đáp án: A

Giải thích:

Ta có: y/2 + 3 = 4 ⇔ y/2 = 4 - 3 ⇔ y/2 = 1

⇔ y = 2.1 ⇔ y = 2.

Vậy nghiệm của phương trình là y = 2.


Đáp án: C

Giải thích:

-0,5x - 2 = 0 ⇔ -0,5x = 2 ⇔ x =

*
⇔ x = -4.

Vậy phương trình gồm nghiệm x = - 4.


Bài 23:x = 6 là nghiệm của phương trình như thế nào sau đây?

A. – 2x + 4 =0.

B. 0,5 x - 3 = 0.

C. 3,24x – 9,72 = 0.

D. 5x – 1 = 0.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Giải các phương trình ta được:

– 2x + 4 = 0 ⇔ -2x = -4 ⇔ x = 2

0,5 x - 3 = 0 ⇔ 0,5x = 3 ⇔ x = 6.

3,24x – 9,72 = 0 ⇔ 3,24x = 9,72 ⇔ x = 3

5x - 1 = 0 ⇔ 5x = 1⇔ x = 1/5.

Vậy x = 6 là nghiệm của phương trình 0,5 x - 3 = 0.


Bài 24:Phương trình

*
có nghiệm là.

*

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

*


Bài 25:

*
là nghiệm của phương trình làm sao sau đây?

*

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Giải những phương trình ta được:

- 2x +10 = 0 ⇔ -2x = -10 ⇔ x = 5.

-2,5x - 4 = 0 ⇔ -2,5x = 4 ⇔ x = -1,6.

*


Bài 26:Giá trị của m để phương trình 2x = m + 1 gồm nghiệm x = - 1 là ?

A.m = 3.B.m = 1.

C.m = - 3D.m = 2.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Phương trình 2x = m + 1 gồm nghiệm x = - 1

Khi đó ta có: 2.( - 1 ) = m + 1 ⇔ m + 1 = - 2 ⇔ m = - 3.

Vậy m = - 3 là giá chỉ trị đề nghị tìm.


Bài 27:Tập nghiệm của phương trình - 4x + 7 = - 1 là?

A.S = 2 .

B.S = - 2 .

C.S = 3/2 .

D.S = 3 .

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Ta có: - 4x + 7 = - 1 ⇔ - 4x = - 1 - 7 ⇔ - 4x = - 8

⇔ x = - 8/ - 4 ⇔ x = 2.

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là S = 2 .


Bài 28:x = 50% là nghiệm của phương trình như thế nào sau đây?

A.3x - 2 = 1.

B.2x - 1 = 0.

C.4x + 3 = - 1.

D.3x + 2 = - 1.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

+ Đáp án A: 3x - 2 = 1 ⇔ 3x = 3 ⇔ x = 1 → Loại.

+ Đáp án B: 2x - 1 = 0 ⇔ 2x = 1 ⇔ x = một nửa → Chọn.

+ Đáp án C: 4x + 3 = - 1 ⇔ 4x = - 4 ⇔ x = - 1 → Loại.

+ Đáp án D: 3x + 2 = - 1 ⇔ 3x = - 3 ⇔ x = - 1 → Loại.


Bài 30:Giải phương trình: 4x - 2(x + 1) = 3x + 2

A. X = 2

B. X = -3

C. X = - 4

D. X = 5

Hiển thị giải đáp

Bài 31:Tìm số nghiệm của phương trình sau: x + 2 - 2(x + 1) = -x

A. 0

B.1

C. 2

D. Vô số

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Ta có: x + 2 - 2(x + 1) = -x

⇔ x + 2 - 2x - 2 = -x

⇔ -x = -x ( luôn đúng với đa số x)

Do đó, phương trình vẫn cho gồm vô số nghiệm.


Bài 32:Tìm tập nghiệm của phương trình sau: 2(x + 3) - 5 = 4 – x

A. S = 1

B. S = 1

C. S = 2

D. S = 2

Hiển thị câu trả lời

Bài 33:Phương trình sau có một nghiệm

*
là phân số buổi tối giản. Tính a + b

*

A. 22

B. 17

C. 27

D. 20

Hiển thị câu trả lời

Bài 34: Tìm số nghiệm của phương trình sau: 3x - 2 - 2(x + 1) = -2x

A. -1

B.1

C. 2

D. 0

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Ta có: 3x - 2 - 2(x - 1) = -2x

⇔ 3x - 2 - 2x + 2 = -2x

⇔ 3x - 2x + 2x = 0

⇔ 3x = 0

Do đó, phương trình sẽ cho bao gồm nghiệm x = 0.


Đáp án: A

Giải thích:

Ta có: x + 7 - 5x = 4 + 2x

⇔ x - 5x + x = 4 – 7

⇔ -3x = -3

Do đó, phương trình đang cho bao gồm nghiệm x =1


Đáp án: D

Giải thích:

124 – 4x = 0

⇔ - 4x = -124

⇔ x = 31

Phương trình có tập nghiệm S = 31


Đáp án: A

Giải thích:

5x + 17 = -3

⇔ 5x = -3 -17

⇔ 5x = -20

⇔ x = -4.

Phương trình bao gồm tập nghiệm S = -4


Bài 37: Nghiệm của phương trình 4( x - 1 ) - x = - 1 là?

A.x = 2.

B.x = 3/2.

C.x = 1.

D.x = - 1.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Ta có: 4( x - 1 ) - x = - 1

⇔ 4x - 4 - x = - 1

⇔ 4x - x = -1 + 4 ⇔ 3x = 3 ⇔ x = 1.

Vậy phương trình sẽ cho có nghiệm là x = 1.


Bài 38: Bằng quy tắc đưa vế, giải phương trình sau: x – 2,25 = 0,75

A. X = 1,5.

B. X = - 1,5

C. X = 3.

D. X = - 3.

Hiển thị lời giải

Bài 39: Tìm cực hiếm của k, biết rằng một trong những hai phương trình dưới đây nhận x = 5 là nghiệm, phương trình sót lại nhận x = – một là nghiệm: 2x = 10 cùng 3 – kx = 2.

A. X = 1.

B. X = - 1

C. X = 3.

D. X = - 3.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Thay x = 5 vào vế trái của phương trình 2x = 10, ta thấy giá trị của nhị vế bằng nhau. Vậy x = 5 là nghiệm của phương trình 2x = 10.

Khi đó x = – 1 là nghiệm của phương trình 3 – kx = 2.

Thay x = – 1 vào phương trình 3 – kx = 2, ta có:

3 – k.(– 1) = 2 ⇔ 3 + k = 2 ⇔ k = – 1.

Vậy k = – 1.


Bài 40: Tìm quý hiếm của m thế nào cho phương trình sau đây nhận x = – 2 là nghiệm: 2x + m = x – 1.

A. M = 1

B. M = - 1

C. M = 7.

D. M = - 7.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Thay x = – 2 vào nhì vế của phương trình, ta có:

2.(– 2) + m = – 2 – 1 ⇔ – 4 + m = – 3 ⇔ m = 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *