BÀI TẬP VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 VÀ 2

Câu điều kiện là trong số những chủ điểm ngữ pháp quan trọng khi học tiếng Anh đặc biệt là khi luyện thi IELTS. Với nội dung bài viết ngày hôm nay, Vietop xin giữ hộ đến chúng ta phần kỹ năng tổng quát cũng tương tự bài tập câu điều kiện.


*

Câu đk loại 1

Là câu điều kiện dùng để làm nói về sự việc hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai

If clauseMain clause
S + V1 / V s(es)(don’t / doesn’t + V)S + will / can/ may + V(won’t / can’t + V)

E.g.: If you don’t work hard, you won’t pass this entrance examination. (Nếu các bạn không thao tác chăm chỉ, bạn sẽ không thừa qua kỳ kiểm tra nguồn vào này.)

If it doesn’t rain, I will go khổng lồ school. (Nếu trời ko mưa, tôi đã đi học.)

Câu đk loại 2

Là câu điều kiện dùng để làm nói về sự việc không đúng, hoặc không có thật ở hiện tại tại.


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


phấn kích nhập tên của khách hàng
Số điện thoại của công ty không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập sai
Đặt hẹn
If clauseMain clause
S + V-ed / V2 (didn’t + V)To be: were / weren’tS + would / could / should (+not) + V

E.g.: If I were rich, I would buy a car. (Nếu tôi nhiều có, tôi sẽ download một mẫu ô tô.)

If I were you, I would tell the truth. (Nếu tôi là bạn, tôi đang nói sự thật.)

Câu đk loại 3

Là câu điều kiện dùng để nói về sự việc việc không tồn tại thật trong vượt khứ (thường dùng làm bày tỏ sự nuối tiếc, hối hận hận)

If clauseMain clause
S + had + P.P / V3(hadn’t + P.P / V3)S + would / could / should + have + P.P / V3(wouldn’t / couldn’t + have + P.P / V3)

E.g.: If I had known the answer, I would have told you. (Nếu tôi biết câu trả lời, tôi đang nói với chúng ta rồi.)

Những biện pháp khác để biểu đạt câu điều kiện

Unless = If ….not

E.g.: If you don’t work hard, you can’t earn enough money for living. (Nếu các bạn không thao tác chăm chỉ, bạn sẽ không thể kiếm đủ tiền nhằm trang trải.)

= Unless you work hard, you can’t earn enough money for your living. (Trừ khi chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta không thể kiếm đầy đủ tiền nhằm trang trải.)

Without: không có = if … not

E.g.: Without water, life wouldn’t exist. (Thiếu nước, sự sống sẽ không còn tồn tại.)

= If there is no water, life wouldn’t exist. (Nếu không có nước, sự sống sẽ không tồn tại.)

Lưu ý

Bạn bao gồm thể mô tả câu đk mà không đề xuất dùng if xuất xắc unless bằng cách đảo ngữ.

E.g.: Were I rich, I would help you.

= If I were rich, I would help you. (Nếu tôi giàu có, tôi để giúp đỡ bạn.)

Had I known her, I would have made friends with her.

= If I had known her, I would have made friends with her. (Nếu tôi biết cô ấy, tôi đã kết bạn với cô ấy.)

Ta có thể kết hợp điều kiện 2 và đk 3 vào một câu, đây sẽ được gọi là “If trộn” hoặc “Câu đk trộn”

E.g.: If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t be so tired now. (Nếu đêm hôm trước tôi ko thức khuya thì hiện thời tôi dường như không mệt mỏi như vậy.)

You wouldn’t be so hungry if you had had breakfast this morning. (Bạn sẽ không còn đói như vậy nếu bạn ăn sáng sủa sáng nay.)

Đôi khi thì bây giờ đơn được dùng cho tất cả hai mệnh đề của câu điều kiện để mô tả một sự thật hiển nhiên; nó được điện thoại tư vấn là zero conditional.

E.g.: If we don’t water these flowers, they die. (Nếu ta không tưới hoa, bọn chúng sẽ chết.)

Mệnh đề chủ yếu trong câu điều kiện loại 1 hoàn toàn có thể là một câu đề xuất hoặc lời mời.

E.g.: If you see James at the meeting, please tell him I say hi. (Nếu bạn gặp mặt Peter trên cuộc họp, nhờ cất hộ lời kính chào anh ấy giùm tôi.)

If you are miễn phí now, have a cup of tea with me. (Nếu bây giờ bạn rảnh, hãy uống một bóc trà với tôi.)

Bài tập câu điều kiện


*

Bài tập

Bài tập 1: Choose the correct answer

1. I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Wasn’t

2. If you had caught the bus, you _____ late for work.

A. Wouldn’t have been B. Would have been C. Wouldn’t be D. Would be

3. If I _____, I would express my feelings.

A. Were asked B. Would ask C. Had been asked D. Asked

4. If _____ as I told her, she would have succeeded.

A. She has done B. She had done C. She does D. She did

5. Will you be angry if I _____ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have stolen C. Were lớn steal D. Steal

6. You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ lớn her.

A. Would have been / hadn’t lied B. Would be / didn’t lie

C. Will be / don’t lie D. Would be / hadn’t lied

7. John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

A. Would invest B. Invested C. Had invested D. Invests

8. She wouldn’t have given them all that money if we _____ her to.

A. Wouldn’t advise B. Won’t advise C. Hadn’t advised D. Didn’t advise

9. If the tree hadn’t been so high, he _____ it up to take his kite down.

A. Could have climbed B. Climb C. Is climbing D. Climbed

10. If the wall weren’t so high, he _____ it up to lớn take his ball down.

A. Climbed B. Could climb C. Is climbing D. Climb

Bài tập 2: Rewrite these sentences

She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there.___________________________.I don’t have a spare ticket. I can’t take you to lớn the concert.___________________________.The schoolchildren sowed some seeds, but they forgot to water them so they didn’t grow.___________________________.They don’t understand the problem. They won’t find a solution.___________________________.Carol didn’t answer the phone because she was studying.___________________________.Kathy is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.___________________________.He can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by car.___________________________.The flats are not clearly numbered, so it is very difficult to find anyone.___________________________.I don’t know her thư điện tử address, so I can’t tell you___________________________.She works in the evening. She has no time khổng lồ play with her children___________________________.

Bài tập 3: Fill in the blank

Unless you (tell) __________________ the truth, I won’t help you.You’ll get pneumonia if you (not change) _________________ your wet clothes.If I had known that you couldn’t eat octopus, I (not buy) _________________ it.If they (hang) _________________ that picture lower, people would be able to lớn see it.She (be) _________________able lớn walk faster if she didn’t have such high-heel shoes.I (bring) _________________ you some beer if I had known that you were thirsty.If you had touched that electric cable, you (be) _________________ electrocuted.If the story hadn’t been true, the newspaper (not print) _________________ it.I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.Dan (arrive) _________________ safe if he drove slowly.

Đáp án

Bài tập 1: 1B; 2A; 3A; 4B; 5D; 6A; 7B; 8C; 9A; 10B

Bài tập 2:

If she knew someone in London, she would live there.If I had a spare ticket, I could take you to the concert.If the children water the seeds, they will grow.If they understand the problem, they will find a solution.If Carol hadn’t been studying, she would have answered the phone.If Kathy had gotten some sleep last night, she wouldn’t be exhausted today.If he could park near his office, he would come by car.If the flats are clearly numbered, it would not be difficult lớn find any oneIf I knew her email address , I would tell you.If she didn’t work in the evening, she would have time to lớn play with her children.

Bài tập 3:

1. Tell;

2. Don’t change

3. Wouldn’t have bought

4. Hung;

5. Would be

6. Would have brought

7. Would have been

8. Wouldn’t have printed

9. Wouldn’t buy

10. Would drive

Với phần tổng quát kỹ năng cùng bài xích tập trên, Vietop hy vọng đã có thể giúp chúng ta luyện tập và nắm vững hơn về các loại câu đk trong tiếng Anh. Chúc các bạn học xuất sắc và hãy cùng đón chờ những bài viết tiếp theo tự Vietop nhé! Và nếu như khách hàng đang luyện thi IELTS thì có thể tham khảo khóa học tập IELTS cung cấp tốc, IELTS 1 kèm 1, học IELTS online của Vietp hoặc contact với shop chúng tôi để được tư vấn bỏ ra tiết nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *