BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ CÓ ĐÁP ÁN


Mệnh đề dục tình ở thể công ty động, ta chỉ cần dùng cụm lúc này phân từ bỏ (V-ing) để thay thế cho mệnh đề đó.


- Mệnh đề quan hệ nam nữ ở thể công ty động, ta chỉ cần dùng cụm bây giờ phân trường đoản cú (V-ing) để sửa chữa cho mệnh đề đó.

- cách rút gọn: bỏ đại từ quan hệ và hễ từ “tobe”, chỉ cất giữ động từ chính trong mệnh đề quan hệ tình dục ở dạng V-ing

The manwho is standingthere is a clown.

=> The manstandingthere is a clown.

Tạm dịch:Người lũ ông đang đứng đó là một trong chú hề.


Choose the best answer to lớn complete the sentence.

The envelop which lies on the table has no stamp on it.

=> The envelop _____ on the table has no stamp on it.


Mệnh đề dục tình ở thể công ty động, ta chỉ cần dùng cụm hiện tại phân tự (V-ing) để thay thế sửa chữa cho mệnh đề đó.


- Mệnh đề quan hệ tình dục ở thể công ty động, ta chỉ cần dùng cụm bây giờ phân từ bỏ (V-ing) để thay thế cho mệnh đề đó.

- giải pháp rút gọn: vứt đại từ quan lại hệ, chuyển động từ chính trong mệnh đề quan hệ tình dục về nguyên chủng loại và thêm đuôi -ing.

The envelopwhich lieson the table has no stamp on it.

=> The enveloplyingon the table has no stamp on it.

Tạm dịch:Chiếc phong phân bì nằm trên bàn không còn được dán tem.


Choose the best answer to lớn complete the sentence.

Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes & explosives.

=> Benzene, _____ by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives.


Động từ vào mệnh đề quan hệ giới tính ở thể bị động, ta chỉ cần dùng các quá khứ phân trường đoản cú (Ved/ V3) để sửa chữa thay thế cho mệnh đề đó.


- Động từ vào mệnh đề dục tình ở thể bị động, ta chỉ cần dùng nhiều quá khứ phân từ bỏ (Ved/ V3) để sửa chữa cho mệnh đề đó.

- bí quyết rút gọn: quăng quật đại từ tình dục và động từ “tobe”, chỉ giữ lại dạng vượt khứ phân từ của cồn từ bao gồm trong mệnh đề quan hệ.

Benzene,which was discoveredby Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives.

=> Benzene,discoveredby Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives.

Tạm dịch:Benzen vị Faraday khám phá ra đang trở thành điểm mở màn trong nghành sản

xuất nhiều loại thuốc nhuộm, nước hoa và chất nổ.


Xem lời giải - lời giải
câu hỏi 4 :

Choose the best answer lớn complete the sentence.

The students don"t know how khổng lồ complete the assignments ______ by the teacher yesterday.


A

were given


B

given


C

giving


D

give


Đáp án của giáo viên lời giải hay : B


Phương pháp giải :

Động từ vào mệnh đề quan hệ tình dục ở thể bị động, ta chỉ cần dùng nhiều quá khứ phân tự (Ved/ V3) để sửa chữa cho mệnh đề đó.


Lời giải chi tiết :

- Động từ vào mệnh đề dục tình ở thể bị động, ta chỉ cần dùng các quá khứ phân trường đoản cú (Ved/ V3) để thay thế sửa chữa cho mệnh đề đó.

- giải pháp rút gọn: vứt đại từ tình dục và cồn từ “tobe”, chỉ gìn giữ dạng thừa khứ phân từ của đụng từ bao gồm trong mệnh đề quan lại hệ.

The students don"t know how to lớn complete the assignmentswhich were givenby the teacher yesterday.

=> The students don"t know how to complete the assignmentsgivenby the teacher yesterday.

Tạm dịch:Học sinh không biết cách làm bài tập nhưng giáo viên giới thiệu hôm qua.


Xem giải đáp - lời giải
thắc mắc 5 :

Choose the best answer to complete the sentence.

All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.

=> All the astronauts _______ the earth in space capsules are weightless.


A

to orbit


B

are orbiting


C

orbiting


D

orbit


Đáp án của giáo viên lời giải hay : C


Phương pháp giải :

Mệnh đề tình dục ở thể nhà động, ta chỉ việc dùng cụm bây giờ phân từ bỏ (V-ing) để thay thế sửa chữa cho mệnh đề đó.


Lời giải cụ thể :

- Mệnh đề quan hệ tình dục ở thể nhà động, ta chỉ việc dùng cụm lúc này phân trường đoản cú (V-ing) để thay thế sửa chữa cho mệnh đề đó.

- bí quyết rút gọn: bỏ đại từ quan hệ và đụng từ “tobe”, chỉ giữ giàng động từ chính trong mệnh đề quan hệ ở dạng V-ing

All the astronautswho are orbitingthe earth in space capsules are weightless.

=> All the astronautsorbitingthe earth in space capsules are weightless.

Tạm dịch:Tất cả các phi hành gia đang xoay quanh trái đất trong các khoang kín đáo vũ trụ gần như ở trạng thái không trọng lượng.


Xem câu trả lời - lời giải
câu hỏi 6 :

Choose the best answer khổng lồ complete the sentence.

All students who don"t hand in their papers on time will fail in the exam.

=> All students ______ in their papers on time will fail in the exam.


A

landing not


B

not hand


C

don’t hand


D

not handing


Đáp án của giáo viên giải thuật hay : D


Phương pháp giải :

Mệnh đề quan hệ giới tính ở thể công ty động, ta chỉ cần dùng cụm bây giờ phân tự (V-ing) để sửa chữa thay thế cho mệnh đề đó.


Lời giải chi tiết :

- Mệnh đề tình dục ở thể công ty động, ta chỉ việc dùng cụm hiện tại phân từ bỏ (V-ing) để thay thế cho mệnh đề đó.

- biện pháp rút gọn: bỏ đại từ quan lại hệ, chuyển động từ bao gồm trong mệnh đề dục tình về nguyên mẫu và thêm đuôi -ing.

- vì động từ trong mệnh đề quan hệ giới tính ở dạng tủ định cần ta thêm “not” trước cồn từ dạng V-ing

All studentswho don"t handin their papers on time will fail in the exam.

=> All studentsnot handingin their papers on time will fail in the exam.

Tạm dịch:Tất cả những học sinh không nộp bài xích đúng giờ đang trượt kỳ thi.


Xem câu trả lời - giải thuật
câu hỏi 7 :

Choose the best answer to complete the sentence.

I saw many houses that were destroyed by the storm.

=> I saw many houses _______ by the storm.


A

destroying


B

destroyed


C

were destroyed


D

destroy


Đáp án của giáo viên lời giải hay : B


Phương pháp giải :

Động từ vào mệnh đề quan hệ ở thể bị động, ta chỉ cần dùng nhiều quá khứ phân tự (Ved/ V3) để thay thế cho mệnh đề đó.


Lời giải cụ thể :

- Động từ trong mệnh đề quan hệ tình dục ở thể bị động, ta chỉ việc dùng các quá khứ phân từ bỏ (Ved/ V3) để sửa chữa cho mệnh đề đó.

- bí quyết rút gọn: quăng quật đại từ tình dục và hễ từ “tobe”, chỉ giữ giàng dạng thừa khứ phân từ bỏ của hễ từ chính trong mệnh đề quan liêu hệ.

I saw many housesthat were destroyedby the storm.

=> I saw many housesdestroyedby the storm.

Tạm dịch:Tôi đã nhận thức thấy nhiều căn nhà bị phá hủy vì cơn bão.


Xem lời giải - giải thuật
thắc mắc 8 :

Choose the best answer khổng lồ complete the sentence.

Tieu Vy is the most beautiful girl _____ the Vietnam Beauty contest.


A

won


B

winning


C

to win


D

wins


Đáp án của giáo viên giải mã hay : C


Phương pháp giải :

- Mệnh đề quan hệ tình dục ở thể chủ động

- Danh tự đứng trước mệnh đề quan tiền hệ gồm cụm “the most beautiful” (dạng đối chiếu nhất) vấp ngã nghĩa


Lời giải cụ thể :

- Mệnh đề quan hệ giới tính ở thể chủ động

- Danh trường đoản cú đứng trước mệnh đề quan liêu hệ có cụm “the most beautiful” (dạng so sánh nhất) bửa nghĩa

=> rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ bằng động từ bỏ nguyên mẫu mã “to infinitive”

Tieu Vy is the most beautiful girlwho winsthe Vietnam Beauty contest.

=> Tieu Vy is the most beautiful girlto winthe Vietnam Beauty contest.

Tạm dịch:Tiểu Vy là cô bé xinh rất đẹp nhất thắng lợi cuộc thi sắc đẹp Việt Nam.


Xem đáp án - giải thuật
thắc mắc 9 :

Choose the best answer lớn complete the sentence.

The last person _____ the room should turn off the lights.


A

leave


B

leaves


C

leaving


D

to leave


Đáp án của giáo viên giải thuật hay : D


Phương pháp giải :

- Danh trường đoản cú đứng trước mệnh đề quan liêu hệ bao gồm từ “the last” (số thiết bị tự) xẻ nghĩa

- Mệnh đề quan hệ giới tính ở thể công ty động


Lời giải cụ thể :

- Mệnh đề dục tình ở thể công ty động

- Danh từ bỏ đứng trước mệnh đề quan liêu hệ gồm từ “the last” (số đồ vật tự) ngã nghĩa

=> rút gọn gàng mệnh đề quan hệ bởi động tự nguyên mẫu “to infinitive”.

The last personwho leavesthe room should turn off the lights.

=>The last personto leavethe room should turn off the lights.

Tạm dịch:Người sau cùng rời khỏi phòng buộc phải tắt đèn.


Xem đáp án - lời giải
thắc mắc 10 :

Choose the best answer khổng lồ complete the sentence.

Nam is the smartest boy _____ difficult questions easily.


A

answers


B

to answering


C

answering


D

to answer


Đáp án của giáo viên giải thuật hay : D


Phương pháp giải :

- Mệnh đề quan hệ nam nữ ở thể công ty động

- Danh trường đoản cú đứng trước mệnh đề quan hệ gồm từ “the smartest” (dạng so sánh nhất) xẻ nghĩa


Lời giải chi tiết :

- Mệnh đề dục tình ở thể nhà động

- Danh trường đoản cú đứng trước mệnh đề quan tiền hệ có từ “the smartest” (dạng so sánh nhất) ngã nghĩa

=> rút gọn mệnh đề quan lại hệ bằng động tự nguyên mẫu “to infinitive”

Nam is the smartest boywho can answerdifficult questions easily.

Tạm dịch:Nam là cậu bé thông minh nhất có thể trả lời các câu hỏi khó một bí quyết dễ dàng.

=> phái mạnh is the smartest boyto answerdifficult questions easily.


Xem đáp án - giải mã
câu hỏi 11 :

Choose the best answer lớn complete the sentence.

We visited the church _________ in the 18th century.


A

builds


B

to build


C

built


D

building


Đáp án của giáo viên giải mã hay : C


Phương pháp giải :

- Động từ chủ yếu trong câu là “visited” => buộc phải mệnh đề quan hệ tình dục để giải thích cho tân ngữ “the church”.


Lời giải chi tiết :

- Động từ bao gồm trong câu là “visited” => đề xuất mệnh đề quan hệ để phân tích và lý giải cho tân ngữ “the church”.

-Câu vừa đủ là:We visitedthe church which was builtin the 18th century.

=> mệnh đề tình dục dạng thụ động => rút gọn gàng còn “built”

Tạm dịch:Chúng tôi sẽ ghé thăm nhà thời thánh mà được desgin từ cầm cố kỷ 18.


Xem lời giải - giải mã
câu hỏi 12 :

Choose the best answer lớn complete the sentence.

The girl ________me this gift is my best friend.


A

presenting


B

presented


C

to present


D

presents


Đáp án của giáo viên giải thuật hay : A


Phương pháp giải :

- Động từ thiết yếu trong câu là “is” => nên mệnh đề quan hệ giới tính để lý giải cho công ty từ “The girl”.


Lời giải chi tiết :

- Động từ chủ yếu trong câu là “is” => cần mệnh đề quan hệ giới tính để giải thích cho chủ từ “The girl”.

-Câu rất đầy đủ là:The girl who presented methis gift is my best friend.

=> mệnh đề quan hệ nam nữ dạng dữ thế chủ động => rút gọn gàng còn “presenting”

=> The girl presenting me this gift is my best friend.

Tạm dịch:Cô gái cơ mà đã khuyến mãi tớ món đá quý này đó là người bạn tốt nhất của tớ.


Xem câu trả lời - lời giải
câu hỏi 13 :

Choose the best answer to complete the sentence.

The first letter _________ by my grandma was kept carefully in a box.


A

writing


B

to be written


C

written


D

write


Đáp án của giáo viên lời giải hay : B


Phương pháp giải :

- Động từ thiết yếu trong câu là “was kept” => đề nghị mệnh đề tình dục để giải thích cho nhà từ “The first letter”.

=> mệnh đề quan hệ dạng bị động + danh trường đoản cú đằng trước bao gồm từ “the first” bửa nghĩa


Lời giải cụ thể :

- Động từ chủ yếu trong câu là “was kept” => đề nghị mệnh đề dục tình để phân tích và lý giải cho nhà từ “The first letter”.

-Câu khá đầy đủ là:The first letter which was writtenby my grandma was kept carefully in a box.

=> mệnh đề dục tình dạng bị động + danh từ đằng trước bao gồm từ “the first” vấp ngã nghĩa

=> rút gọn gàng thành “to be written”

Tạm dịch:Lá thư tay trước tiên mà bà tôi viết vẫn được đựng giữ cẩn trọng trong một dòng hộp.


Xem đáp án - giải thuật
thắc mắc 14 :

Choose the best answer to lớn complete the sentence.

The nurse_________from nhật bản can speak English well.


A

which come


B

who come


C

to come


D

coming


Đáp án của giáo viên giải thuật hay : D


Phương pháp giải :

- Động từ thiết yếu trong câu là “can speak” => đề xuất mệnh đề quan hệ để phân tích và lý giải cho chủ từ “The nurse”.

=> mệnh đề quan hệ nam nữ dạng dữ thế chủ động => rút gọn gàng còn “V-ing”


Lời giải chi tiết :

- Động từ chính trong câu là “can speak” => đề nghị mệnh đề quan hệ nam nữ để giải thích cho chủ từ “The nurse”.

-Câu không hề thiếu là:The nurse who comes fromJapan can speak English well.

=> mệnh đề quan hệ tình dục dạng dữ thế chủ động => rút gọn còn “coming”

Tạm dịch:Y tá tới từ Nhật phiên bản có thể nói giờ Anh khôn xiết tốt.


Xem giải đáp - giải thuật
thắc mắc 15 :

Choose the best answer lớn complete the sentence.

A man ________ met his brother for the first time on stage.


A

separated from his brother at birth


B

was separated from his brother at birth


C

separating from his brother at birth


D

he separated from his brother at birth


Đáp án của giáo viên giải mã hay : A


Lời giải cụ thể :

- Động từ chính trong câu là “met” => đề nghị mệnh đề tình dục để giải thích cho nhà từ “A man”. Giải thích:

- Động từ chủ yếu trong câu là “met” => phải mệnh đề quan hệ nam nữ để giải thích cho nhà từ “A man”.

-Câu vừa đủ là:A man who was separatedfrom his brother at birth met his brother for the first time on stage.

=> mệnh đề quan hệ dạng tiêu cực => rút gọn còn “separated”

=> A man separated from his brother at birth met his brother for the first time on stage.

Tạm dịch:Người đàn ông bị tách khỏi anh trai mình từ lúc mới sinh ra đã gặp mặt anh trai lần

đầu tiên trên sân khấu.


Xem đáp án - lời giải
thắc mắc 16 :

Choose the best answer lớn complete the sentence.

Today, the number of people _______ from sida is finally decreasing.


A

died


B

dying


C

they die


D

to die


Đáp án của giáo viên giải thuật hay : B


Phương pháp giải :

- Động từ chính trong câu là “isfinally decreasing” => đề xuất mệnh đề quan hệ giới tính để phân tích và lý giải cho từ bỏ “people”.


Lời giải cụ thể :

- Động từ bao gồm trong câu là “isfinally decreasing” => yêu cầu mệnh đề tình dục để giải thích cho từ bỏ “people”.

-Câu tương đối đầy đủ là:Today, the number ofpeople who diefrom aids is finally decreasing.

=> mệnh đề tình dục dạng dữ thế chủ động => rút gọn gàng còn “dying”

Tạm dịch:Ngày nay, ở đầu cuối thì số tín đồ chết vày AID cũng giảm.


Xem đáp án - giải thuật
câu hỏi 17 :

Choose the best answer khổng lồ complete the sentence.

He is the second man_________in this way this month.


A

killing


B

killed


C

to be killed


D

to kill


Đáp án của giáo viên giải mã hay : C


Phương pháp giải :

- Động từ chủ yếu trong câu là “is” => đề nghị mệnh đề quan hệ nam nữ để phân tích và lý giải cho tân ngữ “the second man”.

=> mệnh đề quan hệ giới tính dạng thụ động + danh trường đoản cú đằng trước gồm từ “the second” xẻ nghĩa


Lời giải cụ thể :

- Động từ chính trong câu là “is” => buộc phải mệnh đề quan hệ giới tính để phân tích và lý giải cho tân ngữ “the second man”.

-Câu không thiếu là:He isthe second man who has been killedin this way this month.

=> mệnh đề quan hệ giới tính dạng bị động + danh tự đằng trước có từ “the second” bửa nghĩa

=> rút gọn gàng thành “to be killed”

=> He is the second man to be killed in this way this month.

Tạm dịch:Anh ta là người lũ ông trang bị hai bị giết theo cách này trong thời điểm tháng này.


Xem đáp án - giải mã
thắc mắc 18 :

Choose the best answer lớn complete the sentence.

One of the girls________in that company caused an accident.


A

working


B

to work


C

worked


D

works


Đáp án của giáo viên lời giải hay : A


Phương pháp giải :

- Động từ bao gồm trong câu là “caused” => phải mệnh đề tình dục để phân tích và lý giải cho cụm từ “the girls”.


Lời giải cụ thể :

- Động từ chính trong câu là “caused” => nên mệnh đề quan hệ giới tính để phân tích và lý giải cho cụm từ “the girls”.

-Câu không thiếu thốn là:One ofthe girls who workin that company caused an accident.

=> mệnh đề quan hệ tình dục dạng chủ động => rút gọn còn “working”

Tạm dịch:Một trong các những cô nàng làm việc tại doanh nghiệp đó đã tạo ra vụ tai nạn.


Xem giải đáp - giải mã
thắc mắc 19 :

Choose the best answer to complete the sentence.

The study said that the laziest children ________hard usually had bad marks.


A

studying


B

not khổng lồ study


C

not study


D

studied


Đáp án của giáo viên lời giải hay : B


Phương pháp giải :

- Động từ bao gồm trong câu là “had” => bắt buộc mệnh đề quan hệ để phân tích và lý giải cho công ty từ của vế sau “The laziest children”.

=> mệnh đề quan hệ tình dục dạng chủ động + danh từ đằng trước bao gồm từ “the laziest” (dạng đối chiếu nhất) bửa nghĩa


Lời giải chi tiết :

- Động từ chính trong câu là “had” => đề nghị mệnh đề quan hệ tình dục để lý giải cho công ty từ của vế sau “The laziest children”.

-Câu không thiếu là:The study said thatthe laziest children who don’t studyhard usually had bad marks.

=> mệnh đề quan hệ giới tính dạng dữ thế chủ động + danh từ bỏ đằng trước gồm từ “the laziest” (dạng so sánh nhất) vấp ngã nghĩa

=> rút gọn thành “not khổng lồ study”

Tạm dịch:Nghiên cứu nhận định rằng những đứa trẻ lười biếng nhất nhưng mà không học chuyên cần thì chủ yếu nhận điểm thấp.)


Xem giải đáp - giải mã
thắc mắc 20 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Two men ________ told everyone exactly what they thought of her.


A

married lớn the same woman


B

were married to the same woman


C

they were married lớn the same woman


D

marrying to lớn the same woman


Đáp án của giáo viên giải mã hay : A


Phương pháp giải :
- Động từ chủ yếu trong câu là “told” => buộc phải mệnh đề quan hệ giới tính để phân tích và lý giải cho công ty từ “Two men”.
Lời giải chi tiết :

- Động từ chủ yếu trong câu là “told” => buộc phải mệnh đề dục tình để lý giải cho chủ từ “Two men”.

-Câu khá đầy đủ là:Two men who were marriedto the same woman told everyone exactly what they thought of her.

=> mệnh đề quan hệ giới tính dạng bị động => rút gọn gàng còn “married

Tạm dịch:Hai người lũ ông kết hôn với một người thanh nữ nói với mọi người đúng đắn những gì chúng ta nghĩ về cô.


Xem lời giải - lời giải
Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 giờ Anh 11 bắt đầu

Luyện tập cùng củng cố kỹ năng và kiến thức Ngữ âm Unit 8 giờ Anh 11 bắt đầu với không thiếu các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và giải mã chi tiết


Xem chi tiết
Trắc nghiệm tài năng đọc Unit 8 giờ Anh 11 bắt đầu

Luyện tập và củng cụ kiến thức kĩ năng đọc Unit 8 tiếng Anh 11 new với không hề thiếu các dạng bài bác tập trắc nghiệm gồm đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết
Trắc nghiệm kỹ năng nghe Unit 8 giờ Anh 11 new

Luyện tập và củng gắng kiến thức khả năng nghe Unit 8 giờ đồng hồ Anh 11 new với khá đầy đủ các dạng bài xích tập trắc nghiệm tất cả đáp án và giải mã chi tiết


Xem cụ thể
Trắc nghiệm bình chọn Unit 8 tiếng Anh 11 mới

Luyện tập và củng cố kỹ năng và kiến thức Kiểm tra Unit 8 giờ Anh 11 new với rất đầy đủ các dạng bài xích tập trắc nghiệm tất cả đáp án và lời giải chi tiết


Xem cụ thể
Trắc nghiệm tự vựng Unit 8 giờ đồng hồ Anh 11 new

Luyện tập với củng cố kiến thức Từ vựng Unit 8 tiếng Anh 11 mới với tương đối đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết


Xem cụ thể
× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp tienkiemkyduyen.mobi


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tienkiemkyduyen.mobi gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *