trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn chi phí https://tienkiemkyduyen.mobi/uploads/thi-online.png
Bài tập rút gọn mệnh đề quan lại hệ, bài bác tập rút gọn mệnh de quan hệ tình dục violet, tất tần tật về rút gọn mệnh đề quan hệ, bài tập rút gọn gàng mệnh de dục tình trắc nghiệm, bài xích tập mệnh de quan liêu hệ, Rút gọn mệnh đề quan liêu hệ bởi to infinitive.
*
tiếng anh
bài bác tập rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ, bài bác tập rút gọn mệnh de dục tình violet, tất tần tật về rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ, bài tập rút gọn mệnh de quan hệ tình dục trắc nghiệm, bài xích tập mệnh de quan liêu hệ, Rút gọn mệnh đề quan hệ bởi to infinitive, Rút gọn gàng mệnh đề tình dục trong TOEIC, Mẹo làm bài xích tập mệnh đề quan lại hệBài tập rút gọn mệnh de trắc nghiệm, bài bác tập rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ tất cả đáp án, bài tập trắc nghiệm mệnh de quan tiền hệ tất cả đáp an lớp 11, bài xích tập trắc nghiệm mệnh de quan liêu hệ, bài tập mệnh de quan hệ rút gọn VnDoc, Mệnh đề quan hệ rút gọn, bài bác tập mệnh de quan hệ, bài xích tập mệnh de quan hệ nam nữ trắc nghiệm

Chủ đề 20. Rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Rút gọn gàng mệnh đề quan hệ bằng cách dùng lúc này phân từ V_ing (Present participle phrases)Nếu đụng từ trong mệnh đề quan hệ ở thể dữ thế chủ động (active), ta dùng cụm bây giờ phân từ bỏ (V_ing) nạm cho mệnh đề đó. *Bỏ đại từ quan hệ giới tính và động từ “to be”:Ví dụ: The girl who is wearing glasses is my cousin. → The girl wearing glasses is my cousin. (Cô gái có kính chính là em họ của tôi. )*Bỏ đại từ quan liêu hệ, gửi động từ chủ yếu về nguyên chủng loại và thêm đuôi “-ing”:Ví dụ: The girl who wore glasses is my cousin. → The girl wearing glasses is my cousin. (Cô gái với kính chính là em họ của tôi. )2. Rút gọn mệnh đề quan tiền hệ bằng cách dùng thừa khứ phân từ V3/ed (Past participle phrases)- Nếu rượu cồn từ trong mệnh đề tình dục ở thể bị động (passive) ta dùng các quá khứ phân tự (past participle phrase)- Ta quăng quật đại từ tình dục (relative pronouns), rượu cồn từ lớn be, tuy vậy vẫn duy trì quá khứ phân từ V3/ed. Ví dụ: The book which was published by AC magazine is the best-seller of this month. → The book published by AC magazine is the best-seller of this month. (Quyển sách được xuất bạn dạng bởi tập san AC chính là sản phẩm hút khách nhất mon này. )3. Rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ bằng “to infinitive”*Khi danh từ bỏ đứng trước có những chữ dưới đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,…, the last, so sánh nhấtVí dụ: He was the last man who left the room→ He was the last man to leave the room. (Anh ta là người cuối cùng rời phòng. )*Động tự là have/ hadVí dụ: I had some exercises that I need khổng lồ do. → I had some exercises to lớn do. (Tôi có một số trong những bài tập cần phải làm. )* Đầu câu bao gồm Here (be), There (be):Ví dụ: Here is the form that you must fill in. → Here is the size for you to fill in. (Đây là chủng loại để các bạn điền tin tức vào. )4. Rút gọn mệnh đề quan tiền hệ bằng cách sử dụng các danh từĐối cùng với mệnh đề tình dục không xác định hoàn toàn có thể được rút gọn bằng phương pháp dùng nhiều danh từ tất cả dạng: Relative Pronoun + be + danh từ/ các danh từ/ cụm giới từCách làm: bỏ đại từ quan hệ tình dục như who ,which và bỏ luôn luôn cả be. Ví dụ: Taylor, who is a popular singer, has just split up with her boyfriend. → Taylor, a popular singer, has just split up with her boyfriend. (Taylor, một ca sĩ nổi tiếng, vừa new chia tay bạn trai. )5. Quá trình rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệBước 1: tìm xem mệnh đề tính từ nằm tại vị trí đâu, mệnh đề tính trường đoản cú thường bước đầu bằng who, which, that,…Bước 2: cách này đa số là giảm từ mệnh đề xuống nhiều từ. 1. Quan sát xem mệnh đề gồm công thức của các danh từ bỏ không? giả dụ có vận dụng công thức sinh hoạt mục IV. 2. Nếu không có công thức kia thì xem những dấu hiệu như the first, only,… không, nếu có thì áp dụng công thức sinh sống mục III. Kế bên ra, rất cần được thêm xem 2 chủ từ có khác biệt không (để sử dụng for sb). 3. Nếu không có 2 trường đúng theo trên new xét xem câu đó dữ thế chủ động hay tiêu cực mà sử dụng V-ing xuất xắc V-ed.

Chủ đề 20. Rút gọn mệnh đề quan hệ

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Change the adjective clauses to adjective phrases1. Do you know the woman who is coming towards us?2. I come from a đô thị that is located in the southern part of the country. 3. The children who attend that school receive a good education. 4. The fence which surrounds our house is made of wood. 5. Be sure to lớn follow the instructions that are given at the đứng top of the page. 6. They live in the house that was built in 1890. 7. The papers that are on the table belong to lớn Patrica. 8. The man who is talking to lớn the policeman is my uncle. 9. The number of students who have been counted is quite high. 10. George is the man who was chosen lớn represent the committee at the convention. Khuyên bảo giải:1. Bởi vì you know the woman coming towards us?2. I come from a đô thị located in the southern part of the country. 3. The children attending that school receive a good education. 4. The fence surrounding our house is made of wood. 5. Be sure to lớn follow the instructions given at the đứng đầu of the page. 6. They live in the house built in 1890. 7. The papers on the table belong to Patrica. 8. The man talking khổng lồ the policeman is my uncle. 9. The number of students counted is quite high. 10. George is the man chosen lớn represent the committee at the convention. Task 2. Replace the underlined clauses by an infinitive or infinitive phrase1. I don’t like him playing in the street. I wish we had a gardenthat he could play in. 2. He simply loves parties. He is always the firstwho comesand the last who leaves. 3. The last personwho leaves the roommust turn off the lights. 4. The first manwho was interviewedwas entirely unsuitable. 5. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anythingthat I could xuất hiện it with. Hướng dẫn giải:1. I don’t like him playing in the street. I wish we had a garden for him khổng lồ play. 2. He simply loves parties. He is always the first to lớn come & the last to leave. 3. The last person lớn leave the room must turn off the lights. 4. The first man to be interviewed was entirely unsuitable. 5. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anything to xuất hiện it. Task 3. Use reduced relative clauses in place of the relative clauses1. We had a river in which we could swim. 2. Here are some accounts that you must check. 3. The last student that was interviewed was Tom. 4. We visited Hanoi, which is the capital of VN. 5. My father, who is a pilot, often goes abroad. Khuyên bảo giải:1. We had a river to swim. 2. Here are some accounts for you khổng lồ check3. The last student lớn be interviewed was Tom. 4. We visited Hanoi, the capital of VN. 5. My father, a pilot, often goes abroad. Task 4. Use reduced relative clauses in place of the relative clauses1. I was the only one who realized him. 2. I have some homework which I must vày tonight. 3. Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way. 4. I was awakened by the sound of a laughter which came from the room which was next lớn mine at the motel. 5. There are six reports which have to be typed today. Giải đáp giải:1. I was the only one to lớn realize him. 2. I have some homework to vì chưng tonight. 3. Our solar system is in a galaxy called the Milky Way. 4. I was awakened by the sound of a laughter coming from the room next lớn mine at the hotel. 5. There are six reports to be typed today. Task 5. Dùng kết cấu rút gọn gàng mệnh đề quan hệ viết lại những câu sau1. The man who is standing there is a clown. 2. The envelop which lies on the table has no stamp on it. 3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives. 4. My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house. 5. The student don't know how to vị exercise which were given by the teacher yesterday. 6. The diagrams which were made by young Faraday were sent khổng lồ Sir Humphry Davy at the end of 1812. 7. The gentleman who lives next door lớn me is a well-known orator. 8. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless. 9. All students don't hand in their papers will fail in the exam. 10. I saw many houses that were destroyed by the storm. Trả lời giải:1. The man standing there is a clown. 2. The envelop lies on the table has no stamp on it. 3. Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives. 4. My grandmother, being old và sick, never goes out of the house. 5. The student don't know how to bởi vì exercise given by the teacher yesterday. 6. The diagrams made by young Faraday were sent to Sir Humphry Davy at the over of 1812. 7. The gentleman living next door lớn me is a well-known orator. 8. All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless. 9. All students not handing in their papers will fail in the exam. 10. I saw many houses destroyed by the storm.