Bài tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

100 bài bác tập câu tường thuật giờ Anh có đáp án chi tiết


thiết lập xuống 22 871 22

tienkiemkyduyen.mobi sưu tầm với biên soạn bài xích tập Câu tường thuật giờ Anh có đáp án, bao gồm 100 bài tập tự cơ bản đến nâng cấp mong mong mỏi giúp những em ôn luyện kiến thức đã được học tập về Câu tường thuật giờ Anh hiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Câu tường thuật giờ đồng hồ Anh

Tổng quát tháo về câu tường thuật

Trong giờ đồng hồ Anh ta gồm 2 nhiều loại câu, chính là câu trực tiếp cùng câu loại gián tiếp.

Câu thẳng – Direct Speech biểu đạt lại đúng đắn lời nói của người nào đó và nằm giữa dấu ngoặc kép (trích dẫn).

E.g.: “I always walk lớn school.” Linda said. (“Tôi luôn quốc bộ đến trường.” Linda nói.)

→ Câu con gián tiếp – Indirect Speech, hay còn được gọi là câu trần thuật – Reported Speech, là một số loại câu dùng để làm thuật lại ngôn từ của tiếng nói trực tiếp.

E.g.: Linda said that she always walked to school. (Linda bảo rằng cô ấy luôn đi dạo đến trường.)

Ngôi và thì vào câu tường thuật

*

Nếu cồn từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì khi đảo qua câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ với trạng từ.

E.g.: “I lượt thích listening khổng lồ music.” Helen says.

=> Helen says that she likes listening lớn music.

Nếu cồn từ của mệnh đề tường thuật cần sử dụng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu con gián tiếp ta thay đổi ngôi, thì của đụng từ, trạng tự chỉ thời gian và địa điểm chốn.

E.g.: “I like listening to music.” Helen said.

=> Helen said that she liked listening khổng lồ music.

Thay thay đổi ngôi (Đại tự nhân xưng, Đại từ cài đặt và Tính trường đoản cú sở hữu)

Ngôi thiết bị nhất: phụ thuộc chủ từ bỏ của mệnh đề tường thuật; thường đổi sang ngôi thứ ba

I → he / she

Me → him / her

My → his / her

We → they

Us → them

Our → their

Ngôi máy hai: (You, your)

Xét chân thành và ý nghĩa của câu cùng đổi đến phù hợp, ta thường đổi phụ thuộc túc từ bỏ (tân ngữ – object) của mệnh đề tường thuật.

Ngôi thứ tía (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ lại nguyên

Thay đổi các trạng từ bỏ chỉ thời gian và vị trí chốn


DIRECT

INDIRECT

Now

Here

This

These

Today

Tonight

Yesterday

Last year

Tomorrow

Next month

Ago

Then

There

That

Those

That day

That night

The day before / the previous day

The year before / the previous year

The following day / the next day / the day after

The following month / the next month / the month after

Before


Thay thay đổi về thì vào câu

*

chuyển đổi thì vào câu tường thuật


DIRECT (trực tiếp)

INDIRECT (gián tiếp)

Present Simple – V1 /Vs(es)

E.g.: “I always drink milk.”, Anna said.

Past Simple – V-ed / V2

E.g.: Anna said that she always drank coffee.

Present Continuous – am / is / are + V-ing

E.g.: “I am reading a book”, John told Anna.

Past Continuous – was / were + V-ing

E.g.: John told Anna that he was reading a book.

Present Perfect – have / has + P.P / V3

E.g.: “I have been to Tokyo.”, he told me.

Past Perfect – had + P.P / V3

E.g.: He told me that he had been lớn Tokyo.

Present Perfect Continuous – have / has been +V-ing

E.g.: They complained: “We have been waiting for days.”

Past Perfect Continuous – had been + V-ing

E.g.: They complained that they had been waiting for days.

Past Simple – V2 / -ed

E.g.: “I arrived yesterday.”, he said.

Past Perfect – had + P.P / V3

E.g.: He said that he had arrived the day before.

Past Continuous – was / were + V-ing

E.g.: “We were living in Paris at that time.”, my parents told me.

Past Perfect Continuous – had been +V-ing

E.g.: My parents told me that they had been living in Paris at that time.

Past Perfect – had + P.P / V3

E.g.: “I had just closed the door.” She explained.

Past Perfect – had + P.P / V3

E.g.: She explained that she had just closed the door.

Simple future – will + V

E.g.: “I‘ll see you next month.” Kate told me.

Present conditional – would + V

E.g.: Kate told me that she would see me the following month.

Future Continuous will be + V-ing

E.g.: She said, “I‘ll be staying at my grandma’s next Friday.”

Conditional continuous – would be + V-ing

E.g.: She said that she would be staying at her grandma’s next Friday.


Chú ý: hồ hết modal verbs này sẽ không thay đổi: might, could, would, should, ought to

E.g.: She said, “I might bring a friend lớn the các buổi party tonight.”

=> She said that she might bring a friend lớn the tiệc ngọt that night.

Bài tập trắc nghiệm câu trần thuật trong tiếng Anh

Choose the correct answer

Julia said, “I may leave tomorrow.”

A. Julia said that she might leave the next day.

B. Julia said that she might leave tomorrow.

C. Julia asked if she should leave the next day.

D. Julia informed me lớn leave tomorrow.

He said, “Katherine is busy right now.”

A. He said Katherine was busy.

B. He informed that Katherine was busy then.

C. He said Katherine had been busy.

D. He informed me that Katherine is busy.

My teacher told me, “You are suspended!.”

A. My teacher exclaimed that I am suspended.

B. My teacher exclaimed khổng lồ me khổng lồ suspend.

C. My teacher informed me that I was suspended.

D. My teacher exclaimed that I was suspended.

He said, “I have been a great tutor.”

A. He said that he had been a great tutor.

B. He said that he was a great tutor.

C. He exclaimed that he was a great tutor.

D. He said that he has been a great tutor.

Mr. Smith said, “We went for a trip to Japan.”

A. Mr. Smith said that they went for a trip khổng lồ Japan.

B. Mr. Smith said that they were on a trip to lớn Japan.

C. Mr. Smith said that they had gone for a trip lớn Japan.

D. Mr. Smith said they went for a trip khổng lồ Japan.

Anthony said, “I will take care of this matter.”

A. Anthony said that he would take care of that matter.

B. Anthony said that he will take care of that matter.

C. Anthony said that he would take care of that matter.

D. Anthony said that he will take care of that matter.

“I am going out tonight.” My sister said.

A. My sister said that she was going out tonight.

B. My sister said that she was going out that night.

C. My sister said she was going out that night.

D. My sister said that she will be going out that night.

The guard asked the man, “Who are you?”

A. The guard asked the man who he was.

B. The guard asked me who was I.

C. The guard asks me who he was.

D. The guard asked the man who I was.

My friend said, “The concert ended yesterday.”

A. My friend said that the concert had ended yesterday.

B. My friend said that the concert ended the day before.

C. My friend said that the concert had ended the previous day.

D. My friend said that the concert ended already.

My mom said, “Bring me a glass of water, please.”

A. My mom command me to bring her a glass of water.

B. My mom me to lớn bring her a glass of water.

C. My mom asked me to brought her a glass of water.

D. My mom ordered me khổng lồ bring her a glass of water.

He said, “Let us have dinner here.”

A. He proposed that we had dinner there.

B. He asked if we wished khổng lồ have dinner there.

C. He said that we should have dinner there.

D. He said that we had dinner there.

The salesman said, “Are you interested in the scheme?”

A. The salesman said that if I was interested in the scheme.

B. The salesman said that if I were interested in the scheme.

C. The salesman asks if I am interested in the scheme.

D. The salesman asked me if I was interested in the scheme.

She said, “Shut the door!”

A. She asked me whether I would shut the door.

B. She ordered me to lớn shut the door.

C. She said that I should shut the door.

D. She shouted and said to shut the door.

She said, “The train will be leaving soon.”

A. She said that the train would leave soon.

B. She said that the train is leaving.

C. She said that the train would be leaving soon.

D. She said that the train will leave soon.

“Alas! It can’t be this bad.” Andy said.

A. Andy exclaimed with sorrow that that couldn’t be that bad.

B. Andy grieved that it couldn’t be that bad.

C. Andy said that it was really that bad.

D. Andy said with sorrow that that was bad.

My teacher said, “The sun is a renewable energy source.”

A. My teacher said that the sun was a renewable energy source.

B. My teacher said that the sun is a renewable energy source.

C. My teacher told that the sun is a renewable energy source.

D. My teacher tells that the sun was a renewable energy source.

The secretary said, “Is Mr. Brown in his office?”

A. The secretary said that if Mr. Brown was in his office.

B. The secretary enquired if Mr. Brown was in his office.

C. The secretary enquired that if Mr. Brown was in his office.

D. The secretary asked if Mr. Brown had been in his office.

The policeman said, “Don’t cross the tốc độ limit.”

A. The policeman said not to cross the tốc độ limit.

B. The policeman asked if I would cross the tốc độ limit.

C. The policeman forbade me khổng lồ cross the speed limit.

D. The policeman asks if I had crossed the tốc độ limit.

Mr. Lee said, “I must attend the meeting.”

A. Mr. Lee said that he had lớn attend the meeting.

B. Mr. Lee said that it was must that he attend the meeting.

C. Mr. Lee said if he must attend the meeting.

D. Mr. Lee said that he would attend the meeting.

She said, “What an astonishing view!”

A. She said that the view was astonishing.

B. She exclaimed that the view is astonishing.

C. She exclaimed with joy and said that the view was astonishing.

D. She exclaimed that the view was astonishing.

My quái dị said that she ________ there at noon.

A. Is going lớn be

B. Was going khổng lồ be

C. Will be

D. Can be

They asked me when _________.

A. Did I arrive

B. Will I arrive

C. I had arrived

D. I can arrive

The man said, “ I didn’t see her.” => The man said ____ her.

A. He had seen

B. I hadn’t seen

C. She didn’t see

D. He hadn’t seen

My dad said, “I watched TV last night.” => My dad said that he _______ TV the night before.

A. Was watching

B. Watched

C. Had watched

D. Has watched

The teacher told us that Columbus ________ America in 1492.

A. Discovered

B. Had discovered

C. Was discovering

D. Would discover

She said, “ I want lớn give up my job.” => She said that ____________.

A. She wants to give up her job

B. She wanted to give up my job

C. I wanted lớn give up her job

D. She wanted lớn give up her job

Anna said: ”I have not seen Donald since last month .”

A. Mary said she has not seen Peter since the previous month.

B. Mary said she had not seen Peter since the previous month.

C. Mary said she was not seen Peter since the previous month.

D. Mary said she doesn’t see Peter since the previous month

“ I want to lớn go on holiday but I don’t know where to go.” – said Thomas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *